Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów placówek edukacyjnych. Przypomniano w niej zapisy odnoszące się do dostosowywania warunków oraz wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Uwzględniono szczególnie specyfikę funkcjonowania i potrzeby dzieci przejawiających trudności w zakresie nauki czytania, pisania i liczenia. Nauczyciele znajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące modyfikacji wymagań stawianych przed dziećmi dyslektycznymi oraz sposobów oceniania uczniów z tej grupy.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa