Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej

W seminarium zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych i szkół/placówek specjalnych oraz organów prowadzących. Pracowano w dwóch grupach, a każde ze spotkań miało część plenarną i warsztatową.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie współdziałania środowisk lokalnych oraz podzielili się refleksjami na temat edukacji włączającej. Wspólnie uznali, że warto wspierać takie działania i stwarzać warunki sprzyjające podejmowaniu odważnych decyzji.

Wybrane efekty pracy zaprezentowano w materiałach poseminaryjnych.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa