Wyposażenie pracowni

Przykładowe opisy rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, opracowane w 2013 r. w ramach projektu systemowego POKL „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”, zostały przygotowane dla 190 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach. Wszystkie opisy wyposażenia tworzyły zespoły ekspertów z udziałem pracodawców.

Przykładowe opisy rekomendowanego wyposażenia opracowano również na potrzeby projektów regionalnych, w ramach których w nowej perspektywie finansowej będzie możliwe sfinansowanie doposażenia szkół zawodowych. Niemniej jednak każdorazowo przed uruchomieniem projektów na doposażenie należy zdiagnozować indywidualne zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Diagnoza ta powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek celem zapewnienia zgodności planowanego doposażenia z najnowszymi technikami i technologiami.

Opracowując szkolny projekt dotyczący zmodernizowania, wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych danego województwa na lata 2014-2020 należy wziąć pod uwagę:

  • postęp techniczny, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne występujące
    w tym zawodzie;
  • dostępność sprzętu na rynku handlowym;
  • stosowane obecnie techniczne nazewnictwo sprzętu;
  • obowiązujące parametry techniczne kupowanego sprzętu w ramach projektu.

Zakupiony sprzęt ma być sprzętem dydaktycznym, wzbogacającym szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach dydaktycznych, a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu. Baza szkolna powinna być również dostosowana do planowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego, ujętych w projekcie ustawy Prawo Oświatowe, które obejmują nową strukturę kształcenia: branżową szkołę I stopnia (od 1 września 2017 r.), branżową szkołę II stopnia (od 1 września 2020 r.), pięcioletnie technikum (od 1 września 2019 r.).

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa