Wizyty studyjne ekspertów projektu w kreatywnych placówkach edukacyjnych

Pomoce do nauki czytania w brailu 8
Pomoce do nauki czytania w brailu 8

Eksperci przedmiotowi zespołu projektu „Tworzenie programów nauczania” w związku ze zbliżającym się „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” odwiedzili  trzy kreatywne placówki edukacyjne: prywatne przedszkole językowe na warszawskich Kabatach (20.04), Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie (26.04) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (15.05).

Wizyta w przedszkolu miała na celu:

  • zapoznanie się ekspertów z nowatorskimi metodami pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  • zapoznanie pracowników przedszkola z projektem i konkursem na tworzenie programów nauczania.

Z dyrektorem i personelem przedszkola omówiono zagadnienia związane z realizacją podstawy programowej, przygotowaniem dzieci do posługiwania się językami obcymi oraz realizacją programu wychowawczego i edukacyjnego wykraczającego poza podstawę programową, a także ukierunkowanego na wszechstronny rozwój małego dziecka. Eksperci zwrócili szczególną uwagę, że stosowane w tym przedszkolu metody nauczania wielozmysłowego, postawienie na wszechstronną aktywność oraz codzienny naturalny kontakt przez zabawę i komunikację z native speakerem prowadzącym zajęcia pomagają dzieciom nabywać umiejętności porozumiewania się w językach obcych i rozwijają ich talenty lingwistyczne. Docenili, że poprzez wszechstronne aktywizowanie dzieci rozwijane są wszystkie kompetencje kluczowe, co sprawia, że placówka jest wzorem do naśladowania.

Inne cele wiązały się z wizytami ekspertów w Instytucie Głuchoniemych i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Polegały one na:

  • obserwacji zajęć prowadzonych metodą języka migowego przez pracowników Instytutu Głuchych oraz z wykorzystaniem pisma Braille’a w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych;
  • zapoznaniu się z narzędziami dydaktycznymi dostosowanymi do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci niewidomych
    i słabowidzących w kontekście edukacji włączającej i realizowanego projektu.

W czasie odwiedzin omówiono:

  • przebieg realizacji nowej podstawy programowej,
  • edukację połączoną z kształtowaniem kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu,
  • nowatorską organizację funkcjonowania Instytutu Głuchoniemych i Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz zasady naboru (dzieci i młodzież z całej Polski).

Eksperci zwrócili uwagę, że zajęcia prowadzone w tych placówkach dostosowane są do potrzeb uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących. Wszyscy pracujący tam nauczyciele zwracają uwagę na stosowanie metod aktywizujących, atrakcyjność zajęć i wszechstronny rozwój uczniów.

Eksperci zapoznali także pracowników odwiedzonych placówek z samym projektem, zasadami  tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji oraz zachęcili do udziału w „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Wizyty, w których uczestniczyły Marta Milewska, Jolanta Sawicka-Jurek, Agnieszka Karczewska-Gzik i Elżbieta Witkowska, wpłynęły w znaczący sposób na podniesienie jakości pracy ekspertów projektu.

Instytut Głuchoniemych
Instytut Głuchoniemych
Instytut Głuchoniemych
Komputer z klawiturą dla dzieci niedowidzących
Pomoce do nauczania matematyki 4
Pomoce do nauki czytania w brailu 8
Pomoce dydaktyczne dla dzieci niewidzących 7
Pomoce dydaktyczne o róźnej strukturze i fakturze, wykonane własnoręcznie 6
Przedszkole – prace dzieci 2
Przedszkole – aranżacja przestrzeni 1
Musicon – instrument muzyczny dla dzieci niewidomych 5
Przedszkole – zajęcia z logopedii 4
Sala doświadczania świata 9

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa