Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Do zadań Wydziału Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi (WDNB) należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze kształcenia ogólnego;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), zwanych dalej „kierunkami polityki oświatowej państwa”, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 3. wspieranie kadry kierowniczej oświaty, w tym opracowywanie modeli i programów doskonalenia dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w zakresie kształtowania ich kompetencji przywódczych;
 4. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  a) wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
  b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w obszarze kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;
 5. organizowanie sieci współpracy i samokształcenia oraz prowadzenia innych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z:
  a) kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
  b) kierunków działań określonych w polityce publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie”, stanowiącej załącznik do uchwały nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie”, zwanej dalej „Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030”;
 6. doskonalenie kadry systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w obszarze kształcenia ogólnego;
 7. inicjowanie rozwiązań służących wypracowywaniu nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności w działaniu szkoły, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w obszarze kształcenia ogólnego;
 8. opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i metodycznych dla dyrektorów, nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych bibliotek pedagogicznych, w obszarze kształcenia ogólnego;
 9. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promowania kształcenia ogólnego;
 10. wspieranie i upowszechnianie współpracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie modelowych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych;
 11. prowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych kadry systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek służącej rozwijaniu oferty edukacyjnej Ośrodka wspierającej pracę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 12. organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy;
 13. wykorzystywanie w realizowanych zadaniach rezultatów i produktów projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, realizowanych przez Ośrodek.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa