Doradztwo metodyczne

ABC doradcy metodycznego

W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano realizację piątej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli rozpoczynających realizację zadań doradcy metodycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie nowo powołanych doradców metodycznych do realizacji zadań doradczych poprzez:

  • przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa;
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizowania zadań doradcy metodycznego;
  • doskonalenie umiejętności refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy metodycznego i podnoszenia jakości własnej pracy.

Szkolenie będzie realizowane na podstawie ramowego programu szkolenia „Warsztat pracy doradcy metodycznego” , przygotowanego przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Termin realizacji: 9.10.2023 r. – 17.11.2023 r.

Wsparcie nauczycieli w badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego – zadania doradcy metodycznego

Celem webinarium jest przygotowanie nowo powołanych doradców metodycznych do wsparcia nauczycieli w  badaniu efektów  kształcenia z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

Termin realizacji: IV kwartał 2023

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Przedmiotowe i interdyscyplinarne sieci współpracy i samokształcenia realizowane są przez placówki doskonalenia i bibliotekę pedagogiczną jako kontynuacja pilotażu przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023.

Sieci prowadzone są w formie online, a działania zaplanowane zostały w terminie 16.10.2023 r. – 24.05.2024 r.

Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz  analiza dobrych praktyk, a także:

  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
  • doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie kompetencji uczestników,
  • wypracowanie nowych rozwiązań,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczestnikami.

Dla koordynatorów sieci przewidziane jest stacjonarne spotkanie szkoleniowe pod hasłem przewodnim: „Dobre praktyki w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego”.

Kontakt:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
iwona.konopka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa