Edukacja Czytelnicza i Medialna

Obowiązująca obecnie Podstawa programowa kształcenia ogólnego wyznacza w sposób rozproszony obszar zagadnień, które można przypisać zakresowi tematycznemu określanemu mianem edukacji czytelniczej i medialnej. Obowiązujący dokument zawierający kanon podstawowych treści nauczania, precyzuje umiejętności i sprawności, jakie powinny zostać opanowane przez uczniów w toku kształcenia oraz wskazuje, jakim podstawom powinno sprzyjać nauczanie i wychowanie szkolne. Jednymi z ważniejszych treści, które zostały zawarte w najnowszej edycji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych są właśnie zagadnienia odnoszące się do edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej. Zostały one przyporządkowane podstawom programowym poszczególnych przedmiotów w celu włączenia do ich realizacji wszystkich nauczycieli.

W sposób ustawowy wskazano, że najważniejszymi celami edukacji czytelniczej i medialnej powinno być nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z kulturą czytelniczą, informacyjną i medialną, ale przede wszystkim zaszczepienie w nich zdolności do samodzielnego, ustawicznego kształcenia w globalnym, informatycznym świecie.

Wydział Innowacji i Rozwoju w skład, którego wchodzi Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej podejmuje działania służące wsparciu metodycznemu  nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. edukacji czytelniczej i medialnej, oraz nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych poprzez organizowanie różnych form doskonalenia, aktywnej promocji oraz edycję publikacji tematycznych.

W ostatnim okresie zestaw publikacji i szkoleń realizowanych w WIR/ZECM przedstawił koszyk metod do organizacji zajęć bibliotecznych mających na celu promocję innowacyjnych technik wspierających aktywny rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególną rolę wyznaczono modelowi organizacji zajęć bibliotecznych wspartych metodyką storytellingu czytelniczego. Bogaty przegląd trendów oraz wiodących inspiracji zawiera cykl książek pod redakcją oraz autorstwa Mariusza Malinowskiego takich jak: „Pozytywnie zaczytani – inspiracje, wyzwania, realizacje”; „Gwarna Biblioteka”; „Sztuka perswazyjnego opowiadania – od retoryki do narracji” oraz inne publikacje takie jak: „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia sieciowymi grami komputerowymi” Marcina Millera oraz pod redakcją Marcina Grzelaka „Raport z przeglądu jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych”.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa