Poradnik. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Publikacja skierowana do osób pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie bądź zagrożoną niedostosowaniem, przygotowana jako przykład nowego spojrzenia na proces instytucjonalnej resocjalizacji w świetle znowelizowanych przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jej zasadniczym celem jest wsparcie dyrektorów i pracowników MOW i MOS w codziennych oddziaływaniach prowadzących do poprawy funkcjonowania wychowanków tych placówek. Zdaniem autorów realizacja procesu resocjalizacji wymaga odpowiedniego wsparcia psychologiczno pedagogicznego i terapeutycznego. Dlatego jako praktycy proponują rozwiązania, które w ich przekonaniu warto wdrożyć do systematycznej pracy, aby przygotować podopiecznych MOW i MOS do samodzielności życiowej po opuszczeniu ośrodka, zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa