Spotkanie podsumowujące działalność Centrum Koordynującego

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniu 29.08.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Centrum Koordynującego (CK), w którym uczestniczyli eksperci zewnętrzni – przedstawiciele środowiska akademickiego, Liderzy SCWEW oraz  przedstawiciele zespołu projektowego SCWEW.

Gospodarzem spotkania była Anna Tomaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi i liderka SCWEW Łódź.

Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu SCWEW omówiła zrealizowane w pilotażu zadania. Odnosząc się do wniosków wynikających z dwóch lat działalności SCWEW zaznaczyła,  że  Specjalistyczne Centra, które uczestniczyły w pilotażu będą wsparciem dla kolejnych  SCWEW-ów.

Kierownik projektu podkreśliła, że Model funkcjonowania  SCWEW powinien być uniwersalny i elastyczny, co umożliwi jego dostosowanie do potrzeb środowiska, w którym zostanie utworzony SCWEW.  Wśród kolejnych tematów podejmowanych w trakcie spotkania znalazły się kwestie dotyczące  organizacji i struktury CK, planowane powołanie 285. Specjalistycznych Centrów oraz prace nad systemem zapewnienia jakości.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Specjalistyczne Centra są ważnym elementem w budowaniu lokalnych systemów wsparcia, odpowiadających na potrzeby środowiska i będą uzupełniać ofertę adresowaną do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. W trakcie dalszej dyskusji przedstawiciele środowiska akademickiego wskazali  kluczowe  zadania CK na rzecz systemowego wsparcia SCWEW, tj.:

  • opracowanie strategii rozwoju działania CK;
  • projektowanie zmian dotyczących organizacji i zapewnienia jakości wsparcia;
  • analiza badawcza zasobów, potrzeb i jakości wsparcia dziecka, ucznia, rodziny i środowiska w edukacji włączającej;
  • współpraca z uczelniami – inicjowanie, projektowanie i prowadzenie badań, stworzenie banku pomysłów, udział w seminariach, konferencjach organizowanych przez uczelnie;
  • działania na rzecz projektowania uniwersalnego (UD) i projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL);
  • wsparcie merytoryczne SCWEW – badanie zapotrzebowania na wsparcie specjalistycznych centrów, szkolenia, wyjazdy studyjne, ewaluacja;
  • wsparcie eksperckie przy organizacji i funkcjonowaniu sieci wsparcia i samokształcenia prowadzonej przez SCWEW;
  • podejmowanie działań promujących i aktywny udział w społecznym budowaniu edukacji włączającej;
  • zaangażowanie ekspertów CK w działania kryzysowe, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji wyjątkowo trudnych, nietypowych.

Następnie dyskutowano o  zasadach działania CK w kontekście utworzenia nowych SCWEW i wsparcia powiatu w ramach realizacji zadań oświatowych.

Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby w  skład Centrum Koordynującego,  oprócz przedstawicieli środowiska  naukowego, weszli  także  przedstawiciele różnorodnych środowisk, np.praktycy z poradni psychologiczno pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, organów prowadzących szkoły.

W podsumowaniu spotkania uczestnicy podkreślili potrzebę dalszego funkcjonowania CK, jego ważną rolę w kontekście zadań SCWEW, wskazali warunki niezbędne do działania ekspertów. Członkowie Centrum Koordynującego podtrzymali gotowość dalszej pracy oraz wsparcia środowiska edukacyjnego w budowaniu dobrej szkoły dla każdego ucznia.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa