Dla samorządowców o SCWEW i OWiT – prezentacja doświadczeń i plany na przyszłość

Źródło: Acongraphic/photogenica.pl
Źródło: Acongraphic/photogenica.pl

W dniach 8–9 grudnia 2022 roku  w ramach projektu Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Istotnym elementem spotkania było przedstawienie nowych rozwiązań dla systemu oświaty będących w trakcie pilotażu. Podczas konferencji swoje doświadczenia zaprezentowali liderzy SCWEW (Specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą).

Głos zabrała Wanda Agnieszka Jabłońska – SCWEW Olsztyn, Anna Tomaszewska – SCWEW Łódź. Liderki przedstawiły szanse i wyzwania związane z powołaniem nowych instytucji działających na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.  Prezentowały także przestrzenie do współpracy zarówno między różnymi sektorami, jak i nawiązanie partnerstw między samorządami. Podkreślały, że duże znaczenie ma wypracowanie przestrzeni do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i wspólnego poszukiwania rozwiązań. W spotkaniu brali także udział Marcin Kruk – SCWEW Skarżysko-Kamienna oraz Paweł Garbuzik, którzy  przybliżyli  zgromadzonym działalność OWITu (Ośrodek wsparcia i testów) działającego w ramach programu CIDON (Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością) realizowanego przez PFRON (Państwowy fundusz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością) oraz możliwości wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie konferencji byli także obecni przedstawiciele Departamentu Wychowania Edukacji Włączającej, którzy przedstawili działania MEiN, terminarz oraz  zakres wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji włączającej. Informacja o celach i założeniach konferencji dostępna jest na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/2022/12/edukacja-dla-wszystkich-rola-i-zadania-jednostek-samorzadu-terytorialnego/.

Zebrane w ramach pilotażu działania podsumowała Agnieszka Pietryka, kierownik projektów dedykowanych SCWEW. Zaprezentowała Model SCWEW oraz wnioski z ich pilotażowego wdrożenia. Zainteresowanie działaniami SCWEW oraz OWiT było bardzo duże, padały pytania o aktualnie realizowania zadania, opinie uczestników projektów grantowych SCWEW oraz przede wszystkim o perspektywę funkcjonowania nowych instytucji w kolejnych latach. Co dalej ze SCWEWami i OWiTem – o tym już na kolejnej konferencji w styczniu 2023 roku.

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa