O SCWEWach na konferencjach i wydarzeniach ogólnopolskich

Źródło: fotolia.com
Źródło: fotolia.com

Edukacja włączająca jest w ostatnim czasie tematem przewodnim wielu konferencji oraz innych wydarzeń zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako instytucja realizująca wiele projektów z tego obszaru jest uczestnikiem takich spotkań, gdzie prezentuje efekty prowadzonych działań w tym zakresie.

Jednym z takich wydarzeń była uroczysta gala będącą podsumowaniem projektu „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z Fitjar Vidaregåande Skule w Norwegii  oraz IÐAN Education Centre na Islandii.

Podjęcie tej inicjatywy oraz udział siedmiu toruńskich  szkół zawodowych (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego), świadczą o tym, że zarówno samorząd jak i dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Miasta Toruń są otwarci na nowe pomysły i realizację zadań służących wymianie doświadczeń w wymiarze edukacyjnym, społecznym oraz międzynarodowym.

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji było to dodatkowe potwierdzenie, że działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przy Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie miały charakteru incydentalnego, ale są przemyślanym procesem wpisanym na stałe w lokalną strategię Miasta Toruń.

Kolejnym przedsięwzięciem był II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego „Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę”. Organizatorem wydarzenia poświęconego zwiększaniu szans edukacyjnych dla każdego ucznia było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie obrad dyskutowano o roli dyrektora szkoły we wdrażaniu edukacji włączającej oraz formie pomocy specjalistycznej, a także o włączaniu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.  Ponadto poruszano temat wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w edukacji włączającej. Nie zabrakło prezentacji dotyczących współpracy w środowisku zróżnicowanym pod względem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz kondycji edukacji włączającej w systemie oświaty. Na zakończenie, a zarazem jako podsumowane kongresu, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem dyrektorów szkół, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego oraz instytucji systemu doskonalenia nauczycieli.

Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Agnieszka Pietryka, która przedstawiła pierwsze wniosku z realizacji projektów dot. SCWEW oraz odniosła się do pytania, jak postrzegany jest Model SCWEW w kontekście wyzwań, przed którymi stoi całe środowisko edukacyjne. Kierownik projektów SCWEW potwierdziła, że specjalistyczna pomoc ze strony pracowników szkól i placówek specjalnych jest ogromnym wyzwaniem dla obu stron. Podkreśliła, że zadanie to wymaga wzajemnego uczenia się i czerpania zarówno z wcześniejszych doświadczeń, jak i testowania nowych rozwiązań zaproponowanych w Modelu SCWEW oraz wypracowanych w zespołach projektowych realizujących 23 przedsięwzięcia grantowe. W kongresie uczestniczyła także Elżbieta Neroj zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, która nie tylko przysłuchiwała się obradom, ale także przedstawiła planowane zmiany w tym obszarze.  Odpowiadała także na pytania uczestników panelu.

Zaproszenie otrzymaliśmy także na podsumowanie projektu Żuławskiej Szkoły Ćwiczeń w postaci uroczystej konferencji „Edukacja włączająca – wyzwaniem nowoczesnej szkoły” pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencję zorganizowano w Żuławskim Ośrodku Kultury, gdzie uczestnicy mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Magdaleny Bukowskiej, absolwentki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

W programie znalazły się także wystąpienia odnoszące się do tytułowego obszaru, czyli edukacji włączającej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Warsztaty pod hasłem „Włączanie to… wyzwanie”, prezentowały sposoby organizacji procesu nauczania i uczenia się z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów. Zajęcia poprowadzone przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim (uczestników Żuławskiej Szkoły Ćwiczeń) miały na celu pokazanie możliwości wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu, podczas typowych zajęć lekcyjnych w szkole. Uczestnicy konferencji docenili pomysł na ich zastosowanie i bawili się równie dobrze jak uczniowie, dla których sprzęt został zakupiony.

O pilotażowym wdrożeniu Modelu SCWEW kierownik projektu Agnieszka Pietryka miała okazję opowiedzieć na XIII Konferencji Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 29−30 września 2022 r., w Worlinach koło Ostródy, zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Uczestnikom spotkania zaprezentowany został Model SCWEW oeaz wnioski z dotychczasowych działach w ramach pilotażowego wdrożenia. Przedstawicielka SCWEW w Bartoszycach Alicja Lemiesz opowiedziała o propozycjach rozwiązań w zakresie realizacji zadań dyrektorów szkól i placówek . Temat wystąpienia: „Edukacja włączająca odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczniów”, wskazywał na takie założenia wsparcia oferowanego przez kadrę SCWEW, która jest bezpośrednim wsparciem dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Kolejna okazja do dyskusji o nowej formie wsparcia specjalistycznego miała miejsce 19 października 2022 roku. Warmińsko -Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, stał się organizatorem kolejnej konferencji „Edukacja włączająca perspektywą przyszłości”. Zaproszenie było skierowane do przedstawicieli ORE oraz SCWEW w Bartoszycach. Agnieszka Pietryka zwróciła uwagę na możliwości wsparcia nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, ich efektywności oraz prognozowanych rozwiązaniach w obszarze edukacji włączającej w Polsce. Liderka SCWEW w Bartoszycach Monika Dąbkowska podzieliła się dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektu pilotażowego, refleksjami związanymi z wdrażaniem inkluzji w przedszkolach i szkołach oraz perspektywą rodzica będącego odbiorcą działań szkoły. Wśród prelegentów znalazła się także dyrektor Szkoły w Lubiszewie, która opowiedziała o korzyściach współpracy szkoły ze SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa