Klauzula Informacyjna – LinkedIn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dalej „ORE”, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@ore.edu.pl, lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Administratorem danych osobowych jest również LinkedIn Corporation. który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w swojej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 2. Ośrodek Rozwoju Edukacji powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach profilu firmowego Administratora dostępnego pod adresem: https://www.linkedin.com/company/osrodekrozwojuedukacji. Administrator przetwarza dane osób, które odwiedziły profil Administratora, weszły w interakcje z Administratorem albo opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal LinkedIn (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety, przesłały CV);
 4. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie na profilu utworzonym w portalu LinkedIn (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających stronę, gromadzone dzięki plikom cookies.
 5. Przetwarzanie jest realizowane zgodnie z:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści złożonej przez Państwa zgody;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu profilu ORE w portalu LinkedIn, prowadzeniu statystyk, ustalaniu i dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 6. Odbiorcami danych będą:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. inni Użytkownicy portalu LinkedIn (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących stronę, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  4. właściciel portalu LinkedIn na zasadach dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 tj:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
  4. dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, prawo do żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym niektóre z praw przysługują jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności platformy.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa