Klauzula do Formularza Kontaktowego – System Rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego Systemu Rekrutacji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, 22 345 37 00;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@ore.edu.pl.
  3. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
  4. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji w zgłoszonej przez Państwa sprawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania celów przetwarzania lub wycofania udzielonej przez Państwa zgody.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
  9. Posiada Pan/Pan prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa