Brak terminu
RODO

RODO

18 października 2022

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowiska pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;

 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

23 kwietnia 2024

Klauzula informacyjna – FERS art.13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań powierzonych beneficjentowi w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego projektu, a w szczególności:
  1. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
  2. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
  3. raportowania o nieprawidłowościach,
  4. ewaluacji,
  5. monitoringu,
  6. kontroli,
  7. audytu,
  8. sprawozdawczości,
  9. działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisów prawa europejskiego i krajowego:
  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021./1060 z 24 czerwca
   2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i lntegracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lnstrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  2.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.21, z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2027-2027, w szczególności art. 87-93,
  4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub pośredniczącej ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 7. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator lub odrębni administratorzy powierzyli wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
  3. organy Komisji Europejskiej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych,
  4.  podmioty, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.
3 listopada 2022

Klauzula Informacyjna – LinkedIn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dalej „ORE”, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@ore.edu.pl, lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Administratorem danych osobowych jest również LinkedIn Corporation. który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w swojej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 2. Ośrodek Rozwoju Edukacji powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach profilu firmowego Administratora dostępnego pod adresem: https://www.linkedin.com/company/osrodekrozwojuedukacji. Administrator przetwarza dane osób, które odwiedziły profil Administratora, weszły w interakcje z Administratorem albo opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal LinkedIn (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety, przesłały CV);
 4. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie na profilu utworzonym w portalu LinkedIn (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających stronę, gromadzone dzięki plikom cookies.
 5. Przetwarzanie jest realizowane zgodnie z:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści złożonej przez Państwa zgody;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu profilu ORE w portalu LinkedIn, prowadzeniu statystyk, ustalaniu i dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 6. Odbiorcami danych będą:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. inni Użytkownicy portalu LinkedIn (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących stronę, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  4. właściciel portalu LinkedIn na zasadach dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 tj:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
  4. dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, prawo do żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym niektóre z praw przysługują jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności platformy.
2 września 2022

Klauzula do Formularza Kontaktowego – System Rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego Systemu Rekrutacji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, 22 345 37 00;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
 4. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji w zgłoszonej przez Państwa sprawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania celów przetwarzania lub wycofania udzielonej przez Państwa zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 9. Posiada Pan/Pan prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
2 września 2022

Inspektor ochrony danych – kontakt

Jacek Kaczyński
e-mail: iod@ore.edu.pl 

2 września 2022

Klauzula informacyjna dla oferentów podających dane osobowe w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków budżetowych ORE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z obowiązkiem prawnym  ciążącym  na  administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym  informację publiczną (art.  6    1  lit.  c  RODO).  Dane  mogą być także  przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych lub przepisy o dostępie do informacji publicznej, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a po jego zakończeniu czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 6. Podanie danych osobowych Państwa dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez  Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa