Klauzula Informacyjna – YOUTUBE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dalej „ORE”, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Google (w przypadku gdy jest Pani/Pan użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz Regulaminach.
 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach kanału Administratora w serwisie internetowym YouTube dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/user/oreedu, w szczególności udzielania odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych i promocyjnych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez  serwis YouTube. W oparciu o własne podstawy prawne Google może przetwarzać również dane osobowe we własnych celach. W szczególności YouTube może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał.
 3. ORE przetwarza Pani/Pana dane osobowe  jeśli dokonał/a Pani/Pan subskrypcji naszego kanału lub opublikował/a swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych na naszym kanale. W zależności od rodzaju interakcji, możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, informowanie o działalności oraz dbanie o wizerunek ORE.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są dostępne dla administratora YouTube, którym jest spółka Google.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 lub do czasu usunięcia przez Panią/Pana wprowadzonych komentarzy i oznaczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa