Konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie nowodworskim

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Żuławskim Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie nowodworskim. Gospodarz spotkania – Starosta Nowodworski Jacek Gross – powitał przybyłych i podkreślił, że utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym SCWEW jest kolejnym projektem, który ma angażować społeczność lokalną do wspólnych działań oraz wspierać rozwój najmłodszych mieszkańców powiatu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, która odczytała słowa skierowane przez Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki do organizatorów oraz uczestników konferencji. Minister podkreślił zaangażowanie wielu środowisk do opracowania zarówno założeń teoretycznych i przygotowanie Modelu SCWEW, jak też jego wdrożenia do praktyki edukacyjnej, w tym rolę Ośrodka Rozwoju Edukacji jako lidera tych działań. Na sali zgromadzili się także licznie przedstawiciele władz samorządowych współpracujący w realizacji projektu, PFRON, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół nowodworskich, ale także wielu młodych nowodworzan. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Tomasz Stroynowski oraz uczniowie i absolwenci szkół z Powiatu Nowodworskiego: Magdalena Bukowska, Filip Urbaniak, Patryk Graff oraz Jacek Bednarz. To właśnie fragment tej piosenki oddaje nie tylko atmosferę konferencji, ale odpowiada na aktualne wyzwania i podejmowane działania SCWEW. I to właśnie ten młody zespół uczniów oraz absolwentów nowodworskich szkół był doskonalą wizytówką lokalnej oświaty, dbałości o rozwój każdego ucznia, wspierający rozwój ich talentów, a także podkreślenie pracy nauczycieli, którzy towarzyszyli uczniom w pokonywaniu trudności i rozwijaniu talentów. Młodzi artyści prezentowali bogaty program artystyczny, a na podkreślenie zasługuje fakt trafnego doboru tekstów, które także nawiązywały do hasła konferencji. W części merytorycznej zostały przedstawione prezentacje odwołujące się do istotnych zadań z obszaru edukacji włączającej, omawiające zarówno mocne strony jak i wymagające dalszej pracy całego środowiska edukacyjnego. Środowisko akademickie reprezentowali dr hab. Beata Jachimczak oraz prof. dr hab. Amadeusz Krause, a głos praktyków w niezwykle angażujący sposób zaprezentował mgr Leszek Dowgiałło w wykładzie„ Ucieczka czy krzyk o pomoc – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”. W dalszej części Małgorzata Borowska–Leszczyszyn zaprezentowała doświadczenia SCWEW z perspektywy koordynatorów szkolnych. Zespół projektowy przedstawił swój pomysł na funkcjonowanie SCWEW i tak sformułował hasło konferencyjne: Szanuj – Czuj – Wspieraj – Edukuj – Wychowuj, a wokół tych pojęć został przygotowany program całej konferencji. Przedstawił organizację, zrealizowane działania oraz plany na kolejne miesiące realizacji projektu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Agnieszka Pietryka – kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Podziękowała za pracę i zaangażowanie kadrze SCWEW i Powiatu Nowodworskiego, a także przekazała słowa powitania od Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasza Madeja. Podkreśliła także, że to kolejny po „Żuławskiej Szkole Ćwiczeń”, projekt realizowany we współpracy z ORE. Kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” Agnieszka Pietryka w prezentacji „Od modelu do pilotażowego wdrożenia” przedstawiła zadania zespołów projektowych odpowiadających za działania SCWEW, wyznaczniki Modelu SCWEW, obszary działania SCWEW-ów wyłonionych w konkursie grantowym, zadaniach oraz zaprezentowała pierwsze informacje z pilotażu i wnioski z dotychczasowej pracy.

Dyrektor Gdańskiego Oddziału PFRON Dariusz Majorek w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie prowadzonych działań dla całego środowiska, a szczególnie powstanie na terenie Powiatu Nowodworskiego Ośrodka Wsparcia i Testów. Działania tej jedynej w województwie pomorskim instytucji zaprezentowała kierownik OWiT Iwona Zaborowska.

Główne przesłanie konferencji, jakim było upowszechnianie idei edukacji włączającej w teorii i praktyce, zostało zrealizowane. Największą wartością spotkania była możliwość wymiany doświadczeń, opinii oraz pokazania zakresu działań prowadzonych w województwie pomorskim na rzecz edukacji włączającej. Nagranie konferencji jest dostępne na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa