Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

10 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Konferencja została zorganizowana stacjonarnie z transmisją na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego youtube.com oraz portalu społecznościowego organizatora.

Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej – nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych, które kształcą nauczycieli oraz przedstawicieli kuratorium oświaty, interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym jej celem było przybliżenie idei edukacji włączającej oraz promowanie działań SCWEW w Skarżysku-Kamiennej, zaprezentowanie dotychczas udzielonego wsparcia dla przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Konferencję otworzył Marcin Kruk – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, Lider powstałego SCWEW. Wydarzenie uświetnili swoimi wystąpieniami zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Starostwa Skarżyskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, PFRON Oddziału Świętokrzyskiego, Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ,,Pomerania”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele nauki. Zaprezentowano działania z zakresu wdrażania edukacji włączającej w powiecie, zwrócono uwagę na wysoką wartość budowania przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, poruszono kwestie współpracy na poziomie jednostek prowadzących organizację samorządową oraz innych instytucji w kontekście wsparcia osób ze zróżnicowanymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w całym województwie.

Uczestnicy mieli okazję podczas sesji plenarnej wysłuchać wystąpień dotyczących idei edukacji włączającej, działań SCWEW w Skarżysku-Kamiennej, wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami. Cennym walorem artystycznym wydarzenia był występ uczniów i wychowanków z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Merytorycznie konferencję wzbogaciło wystąpienie dr hab. Beaty Jachimczak prof. UAM „Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia poprzez SCWEW”. Prof. Jachimczak zwróciła uwagę uczestników na nową rolę szkół i placówek specjalnych oraz podkreśliła znaczenie działań podejmowanych przez SCWEW w kontekście wprowadzania do szkół/przedszkoli edukacji włączającej i budowania systemu wsparcia. Określiła je jako działania w kierunku realizacji idei „szkoły dla każdego”, dla której bazą są wartości takie jak: demokracja, równość, sprawiedliwość społeczna.

Iza Lesińska, Kierownik projektu Opracowanie modelu funkcjonowania  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Ośrodku Rozwoju Edukacji, zaprezentowała założenia Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiła cele i zadania SCWEW, uwzględniając ich znaczenie w procesie budowania wsparcia dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi edukacyjnymi. Kolejne wystąpienie poświęcone było m.in. założeniom projektu pilotażowego, które zaprezentowała Agnieszka Pietryka, Kierownik projektu Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, Lider powstałego SCWEW, Marcin Kruk zaprezentował zakres świadczonego przez SCWEW wsparcia oraz podejmowane działania w obszarze edukacji włączającej, mające na celu szeroko pojętą pomoc nauczycielom i specjalistom przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych pilotażem. Dzięki przekazanym informacjom uczestnicy mieli możliwość dostrzeżenia jak bardzo wdrażana koncepcja jest potrzebna i ważna w kontekście włączenia uczniów z dysfunkcjami do edukacji ogólnodostępnej.

Paulina Papka i Paulina Kosno z Krajowego Towarzystwa Autyzmu w wystąpieniu „Dostosowanie przestrzeni kulturalno-publicznej do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu” zaprezentowały działania na rzecz tych osób na przykładzie projektu „Niebieska strefa”. Jest to kompleksowy system wsparcia dedykowany dla osób ze spektrum autyzmu, na różnym poziomie funkcjonowania. Idea ma na celu wparcie osób w korzystaniu z przestrzeni publicznej, a także z usług instytucji kulturalno-publicznej. Dzięki tej inicjatywie uruchomiono pierwszą w Polsce oraz regionie świętokrzyskim „Niebieską Strefę”, którą stanowi Miejska Biblioteka Publiczna. W planach jest uruchomienie kolejnych kilkunastu „Niebieskich Stref”.

Wystąpienia poszczególnych prelegentów uzupełniły zagadnienia ujęte w Modelu SCWEW, a co za tym idzie wdrażanie założeń edukacji włączającej. Upowszechniono informacje o działaniach realizowanych przez SCWEW Skarżysko-Kamienna oraz innych inicjatywach podejmowanych w regionie.

Link do transmisji z konferencji

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa