Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Częstochowie

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

17 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Częstochowie. Zorganizowana została w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie – lokalizacji SCWEW, w formie stacjonarnej, była także możliwość uczestniczenia w formie on-line, na platformie Teams. Adresatami konferencji byli nauczyciele częstochowskich przedszkoli i szkół, specjaliści poradni psychologiczno- pedagogicznej, doradcy metodyczni placówki doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji było zaprezentowanie działań SCWEW, upowszechnianie założeń edukacji włączającej i dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencję otworzyła Jolanta Miękina – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Następnie Iza Lesińska, Kierownik projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Ośrodku Rozwoju Edukacji, zaprezentowała założenia Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiła założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW oraz jego strukturę osobową.

Kolejne wystąpienie poświęcone było roli rodziców w edukacji włączającej, którą omówiła Katarzyna Klimas – nauczyciel specjalista w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie, badaczka edukacji włączającej. Merytorycznie konferencję wzbogaciło wystąpienie dr Marzeny Bogus-Spyry, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, która w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienia dotyczące przygotowywania studentów edukacji artystycznej do pracy z dziećmi i młodzieżą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście rozwijania metod pracy z grupą zróżnicowaną, podzieliła się doświadczeniami w tym zakresie, zaprezentowała dobre praktyki.

Małgorzata Krakowska, zastępca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w wystąpieniu „Rola i działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej” przybliżyła uczestnikom ideę edukacji włączającej, uwypukliła znaczenie diagnozy, omówiła rodzaje dokumentów wydawanych przez poradnię oraz formy udzielanego wsparcia, zaprezentowała współpracę poradni ze SCWEW w Częstochowie.

Na zakończenie pierwszej części konferencji Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Lider SCWEW, Jolanta Miękina zaprezentowała kadrę SCWEW, przedstawiła podejmowane działania, obejmujące między innymi diagnozę, szkolenia rad pedagogicznych i konsultacje eksperckie skierowane do nauczycieli i specjalistów szkół objętych wsparciem, sieci współpracy i samokształcenia, wymianę doświadczeń, w tym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej, zwróciła uwagę uczestników na zakres działań oraz szeroką tematykę szkoleń, wynikającą z potrzeb zgłoszonych przez przedszkola i szkoły ogólnodostępne objęte pilotażem w ramach projektu. Zasygnalizowała, że w SCWEW zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego do wykorzystania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W drugiej części wydarzenia przedstawiciele przedszkoli i szkół objętych wsparciem zaprezentowali działania jakie podejmują w zakresie wdrażania edukacji włączającej, scharakteryzowali trudności swoich uczniów w kontekście wsparcia jakiego udziela im SCWEW w Częstochowie.

Na zakończenie wydarzenia zaprezentowano wnioski pokonferencyjne, dotyczące między innymi wzmacniania postawy tolerancji i akceptacji, aby zapobiec stygmatyzacji społecznej, mogącej prowadzić do odrzucenia, marginalizacji lub wykluczenia ze społeczności; dążenia do współpracy z nauczycielami z innych szkół w celu dzielenia się dobrymi praktykami, materiałami czy pomysłami na lekcje i projekty; zapewnienia szkołom ogólnodostępnym możliwości korzystania ze sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dedykowanych uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa