Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ponad 200 osób wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji inaugurującej utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy. Konferencja w formie hybrydowej odbyła 19 marca 2022 roku. Wzięła w niej udział społeczność lokalna oraz pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych, instytucji wspierających rozwój dziecka i rodziny. Głównym jej celem była prezentacja nowo powstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej, stąd hasło konferencji – „Szkoła równych szans, dla wszystkich”.

Konferencję otworzyli Alicja Kruzel – Dyrektor SOSW nr 3 w Bydgoszczy oraz ekspert SCWEW Krzysztof Nowaczyk. Po oficjalnym powitaniu prelekcję wygłosiła Agnieszka Pietryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przedstawiła definicję SCWEW, opowiedziała o wdrożeniu SCWEW do praktyki edukacyjnej oraz przekazała wnioski z dotychczasowego wdrażania pilotażowego. W ramach konferencji Lider Aleksandra Kotecka, reprezentująca zespół SCWEW, przedstawiła założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW. Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie przedstawicieli Narodowej Agencji Oświaty na Litwie „Kształtowanie edukacji włączającej w Oświacie na Litwie„. W tej części konferencji uczestnicy wzięli udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic. Ponadto zostały przedstawione działania Ośrodka Wsparcia i Testów w Bydgoszczy, pokrewnego projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ostatnia część spotkania została poświęcona omówieniu zasobów oraz możliwości szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: spektrum autyzmu, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.

Całość konferencji wzbogaciła część artystyczna, występ zespołu muzyczno-wokalnego „Połączeni” z SOSW nr 3 w Bydgoszczy.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa