Kalendarium działań w sprawie aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka”

Logo projektu Etyka dla smyka
Logo projektu Etyka dla smyka

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym rozpoczął w roku szkolnym 2014/2015 realizację projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów klas 1−3 (edukacja wczesnoszkolna) oraz rodziców. Projekt ten ma na celu kształtowanie postaw etyczno-moralnych uczniów. W kwietniu 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 przygotowany przez Radę Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Głównym celem projektu „Etyka nie tylko dla smyka” jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zagadnień etycznych i antykorupcji. Prace nad projektem zostały rozpoczęte w styczniu 2014 roku. Do współpracy zaproszono ekspertów z dziedziny filozofii, etyki, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w edukacji wczesnoszkolnej. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku trenerzy oraz liderzy projektu przeprowadzili łącznie 42 warsztaty dla nauczycieli klas 1−3.

W dniu 3 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji z przedstawicielami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Głównym celem spotkania było omówienie funkcjonującego poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka” oraz zaplanowanie kontynuacji  projektu. W spotkaniu zaznaczono konieczność modyfikacji treści z uwzględnieniem obowiązującej nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zaimplementowanie języka odpowiadającego potrzebom rozwojowym młodszych uczniów. Istotnym elementem było także zwrócenie uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Przedstawiciele CBA przedstawili wyniki pilotażu  oraz zaproponowali zmiany w zakresie modyfikacji poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka”. W trakcie spotkania omówiono:

 • wyniki pilotażu
 • nową podstawę programową z edukacji wczesnoszkolnej
 • sposoby dostosowania form i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)
 • sposoby dostosowania języka przekazu do możliwości uczniów I etapu edukacyjnego
 • projekt obudowy dydaktycznej do aneksu (scenariusze zajęć, poradniki, multimedialne narzędzia dydaktyczne).

Kolejne spotkanie stacjonarne związane z modyfikacją poradnika metodycznego
„Etyka nie tylko dla smyka” odbyło się w dniach 18−20 września 2020 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. W spotkaniu tym wzięły udział ekspertki merytoryczne tworzące scenariusze do poradnika, przedstawiciele Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji. Spotkanie było poświęcone tworzeniu w dalszego  materiału dydaktycznego do aneksu (w formie pracy warsztatowej). Wzięli w nim udział przedstawiciela Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Podczas tworzenia aneksu grupa ekspertów:

 • dokonała analizy materiałów wypracowanych w trakcie poprzedniego spotkania odbytego z przedstawicielami CBA
 • podzieliła się zakresem tematycznym w celu opracowania scenariuszy
 • opracowała tematy i treści w poszczególnych zakresach tematycznych
 • podzieliła się pomysłami dotyczącymi przebiegu zajęć, metod i środków
  w planowanych scenariuszach
 • pracowała indywidualnie nad wyszukiwaniem materiałów pomocniczych, narzędzi, metod potrzebnych do opracowania scenariuszy.

W grudniu 2020 roku ekspertki przesłały scenariusze zajęć stanowiące część merytoryczną do aneksu „Etyka nie tylko dla smyka”, w których zastosowały następujące elementy:

 • współdziałanie, wspólnotowość, lokalny patriotyzm
 • odpowiedzialność, miłość
 • empatię, życzliwość

Scenariusze dotyczyły:

 • edukacji muzycznej
 • edukacji przyrodniczej
 • edukacji społecznej
 • wychowania fizycznego
 • edukacji informatycznej
 • edukacji polonistycznej
 • edukacji technicznej
 • etyki
 • edukacji fizycznej
 • edukacji językowej

Kolejne spotkanie odbyło się 24 marca 2021 roku. Dotyczyło omówienia opracowanych scenariuszy do prezentacji PowerPoint odnoszące się do poradnika „Etyka nie tylko dla smyka”. Podczas omawianych prezentacji głównym celem było przekazanie informacji dotyczących kompetencji kluczowych, przebiegu zajęć dla uczniów oraz wyszczególnienie istotnych wartości jakie zostały opisane w scenariuszach.

21 maja 2021 roku zaproponowano tematy w obszarze „Etyki nie tylko dla smyka”:

 • etyka i religia − wspólne elementy
 • kompetencje proinnowacyjne
 • podstawowa wiedza na temat praw człowieka.

W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”.
Ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji wystąpiła Grażyna Wiśniewska − wicedyrektor,  Agnieszka Karczewska-Gzik − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Agnieszka Ratschka – koordynator projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, eksperci merytoryczni oraz Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Jana Pawła  II i Prymasa Wyszyńskiego. Tematem spotkania była  prezentacja dotychczasowych działań w zakresie aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka” oraz planów na rok 2021/2022.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa