Pierwsze kroki z projektem grantowym… czyli relacja ze spotkań informacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

E-spotkania informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów konkursu grantowego w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” odbyły się w dniach 14–15 kwietnia 2021 r.

Spotkania dotyczyły praktycznych aspektów aplikowania o środki w ramach konkursu. W dniu 14.04.2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące wnioskowania o środki grantowe. Spotkanie było dedykowane głównie organom prowadzącym przedszkola/szkoły/placówki specjalne, m.in. JST (jednostki samorządu terytorialnego), NGO (organizacje pozarządowe), które mogą aplikować o przyznanie grantu w konkursie. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z informacją na temat Modelu i Etapów SCWEW, która była merytoryczną pigułką działań, efektów i wskaźników. Ponadto podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia dotyczące edukacji włączającej oraz edukacji dla wszystkich w odniesieniu do SCWEWu. Osoby związane z projektem „Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” omówiły teoretyczne zagadnienia związane z utworzeniem, funkcjonowaniem oraz przeznaczeniem SCWEWów. Dodatkowo został przygotowany materiał pomocniczy dla Grantobiorców – propozycje działań usprawniających przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Prelegenci podczas swoich prezentacji wyjaśnili na czym polega specyfika projektu i przedstawili wymagane efekty realizacji przedsięwzięcia grantowego. Zaprezentowane dokumenty konkursowe, jakie należy złożyć przy wnioskowaniu o grant na utworzenie SCWEW. Podczas spotkania oprócz wyjaśnienia proceduralnych aspektów dokumentacji konkursowej, przedstawiona została struktura wniosku aplikacyjnego. Przedstawiciele zespołu odpowiedzialnego za realizację konkursu grantowego w krótkiej prezentacji przedstawili, jak należy wypełnić wniosek, na co należy zwrócić uwagę i o czym pamiętać, by wniosek spełnił kryteria dostępu, jak i kryteria merytoryczne wymagane w części opisowej wniosku. Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zaprezentował podstawowe informacje dotyczące programu „Centra informacyjno-doradcze  dla osób z niepełnosprawnością” (program CIDON). Uczestnicy spotkania otrzymali dostęp do prezentowanych materiałów.

Spotkanie, które odbyło się 15.04.2021 r. w dużej mierze poświęcone zostało dokumentacji konkursowej, prezentacji wniosku aplikacyjnego oraz narzędzia, w którym składany będzie wniosek aplikacyjny. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących poruszania się w generatorze do aplikowania i wypełniania samego wniosku.

Wszystkie pytania, które zostały zadane podczas spotkań zostały zebrane przez zespół projektowy a odpowiedzi są zamieszczane systematycznie na stronie projektu, w zakładce pytania i odpowiedzi.

Organy prowadzące przedszkola, szkoły oraz placówki edukacyjne specjalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i składania wniosków w konkursie do dnia 30.04.2021 r.

Więcej informacji o konkursie, w tym dokumentację konkursową można znaleźć na stronie Konkurs grantowy SCWEW – Dokumentacja.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa