6. edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole”

Jakiego społeczeństwa chcemy, takiej edukacji potrzebujemy – to myśl przewodnia tegorocznej Letniej Akademii „Demokracja w szkole”, której inauguracja odbywa się właśnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Chcąc rozwijać społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć uczyć i rozwijać demokrację w szkole.

„Przy obecnym wzroście dyskryminacji, napięć, konfliktów i ataków terrorystycznych w Europie sprawą priorytetową i wspólną dla wszystkich państw jest dziś kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego niezależnie od ich niedawnej przeszłości: czy wywodzą się z ustabilizowanej demokracji czy też z reżimu totalitarnego”, powiedziała Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Edukacja jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, a nie tylko prawem dla wybranych, dodała Katia Dolgova-Dreyer Kierownik Departamentu Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej Rady Europy. Podkreśliła, iż edukacja nie powinna służyć tylko dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, ponieważ edukacja oznacza samorozwój oraz rozwój aktywnych, dobrych obywateli. Edukacja obywatelska jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, a Letnia Akademia odgrywa ogromną rolę w jej promowaniu.

Pani Ana Perona-Fjeldstad, Dyrektorka Europejskiego Centrum Wergelanda zwróciła zaś uwagę na to, iż edukacja nie jest o tym co myśleć, ale jak myśleć, jak żyć z innymi w różnorodnych społeczeństwach.

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” organizowana jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Radę Europy i Europejskie Centrum Wergelanda. Celem Akademii jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w państwach objętych programem Partnerstwo Wschodnie, a także z Polski i Rosji.

Po części oficjalnej rozpoczęły się panele dyskusyjne, skupione wokół takich tematów jak: „Polityka i praktyka Rady Europy w obszarze edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka”, „Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji w szkole”, „Współpraca sektora edukacyjnego ze społeczeństwem lokalnym” oraz „Kształtowanie kompetencji na rzecz kultury demokracji”.

W tegorocznej edycji uczestniczy 9 zespołów: po jednym zespole z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Rosji i Polski oraz trzy zespoły z Ukrainy. Każdy zespół składa się z trzech osób: dyrektora, nauczyciela oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców. Ponadto, w szkoleniu uczestniczą przedstawiciele Estonii i Węgier, w charakterze obserwatora.

Zajęcia w ramach Letniej Akademii potrwają do 19 lipca br. Uczestnicy będą poszerzać wiedzę, rozwijać własne kompetencje, zapoznawać się z różnymi formami wdrażania edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka, a także stosownymi dokumentami i materiałami Rady Europy. Dokonają analizy sytuacji w swoich szkołach pod kątem przygotowania uczniów do życia w społeczeństwach demokratycznych oraz zaplanują ścieżki rozwoju swoich szkół w ww. zakresie. Program umożliwi wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i społecznościami lokalnymi w Europie.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa