Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty

Po dwóch latach dobiega końca pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji na bieżąco monitorował realizację powiatowych projektów Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.

Najwięcej projektów było zrealizowano w województwie dolnośląskim – 20, najmniej zaś – po 2 projekty – w województwach łódzkim, opolskim i świętokrzyskim. Szkoły biorące udział w projekcie miały możliwość skorzystania z 24 ofert doskonalenia przygotowanych przez ORE. Wybrana oferta stanowiła postawę do opracowania rocznego planu wspomagania, który koncentrował się wokół problemów i wyzwań konkretnej szkoły. Podobnie jak w poprzednim roku, najczęściej wybieraną ofertą była „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Wybrano ją w  95% wszystkich badanych powiatów. Także drugie miejsce pozostało bez zmian: oferta „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” została wybrana przez 91% powiatów. Na trzecim znalazła się oferta „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” wybrana przez 83%. Zdecydowanie najwięcej RPW zrealizowano w szkołach podstawowych – 44% wszystkich placówek. W najmniejszym stopniu w działaniach projektowych uczestniczyły zasadnicze szkoły zawodowe – w sumie zrealizowano  –  4% działań projektowych. 

W 130 powiatach powstało 605 sieci. Tematy sieci były w większości wybierane z katalogu ORE. Podobnie jak w roku 2014 najczęściej były wybierane następujące tematy: „Jak rozwijać twórcze myślenie”, „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”, „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. Najczęściej z katalogu ORE wybierano uniwersalne tematy sieci, skupiające nauczycieli wszystkich specjalności, natomiast w sieciach, gdzie nie skorzystano z katalogu ORE, najwięcej było tematów, które wiążą się z metodyką konkretnych zajęć. Formy pracy podczas spotkań sieci współpracy i samokształcenia są różne. Najbardziej rozpowszechnione są warsztaty oraz konsultacje grupowe i praca on-line na platformie internetowej. Działanie sieci współpracy i samokształcenia przyczyniło się do osiągnięcia licznych i zróżnicowanych efektów. Najczęściej wskazywanym efektem pracy sieci jest rozwój wiedzy uczestników w zakresie omawianej tematyki. Często towarzyszy temu też rozwój umiejętności. Najbardziej widoczne efekty dotyczą nauczycieli, którzy uczestniczyli w sieci, ale są też efekty występujące w placówkach (wypracowanych rozwiązań w szkołach), w skali powiatu (integracja uczestników, wymiana doświadczeń i materiałów) oraz w odniesieniu do instytucji wspomagania (wypracowanie schematów działania sieci). 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL - 2014/2015 Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL - Prezentacja

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa