Poszukujemy ekspertów do opracowania scenariusza i prowadzenia zajęć podczas konferencji „Co mówią dane…? – rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki”

Poszukujemy ekspertów do opracowania scenariusza i prowadzenia zajęć dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, animatorów, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, przedstawicieli instytucji wspomagających prace szkół – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do współpracy w przygotowaniu scenariusza oraz prowadzeniu zajęć na konferencji:


Co mówią dane..? Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki.

 

Spotkanie odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 12-14.09.2013 r

Na spotkaniu poruszymy następujące zagadnienia:

 1. Jak wykorzystywać wyniki sprawdzianu, egzaminu do rozwoju pracy szkół?
 2. Raport z ewaluacji zewnętrznej jako materiał do diagnozowania potrzeb rozwojowych szkoły/placówki. Wykorzystanie metod do pogłębionej analizy.
 3. Narzędzia do pogłębionej diagnozy i generowania rozwiązań.


Ofertę współpracy kierujemy do edukatorów, trenerów prowadzących zajęcia z kadrą systemu oświaty, specjalizujących się w pracy z grupą oraz w zagadnieniach dotyczących analizy wyników egzaminów, EWD, ewaluacji.

Termin prowadzenia zajęć: 13 września 2013 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 10 osób do przeprowadzenia zajęć i opracowania scenariusza, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi. Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa określająca zakres tematyczny i liczbę godzin prowadzonych zajęć.

Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na jednodniowe spotkanie konsultacyjne do Warszawy w dniu 5 sierpnia 2013 r.

Niezbędne wymagania to:

 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia (organizator, rok ukończenia, nazwa) min. kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, ukończonych kursów trenerskich min. 100 godz.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu doskonalenia dla kadry oświaty.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi w obszarach:
  • analizy wyników egzaminów min. 120 godz.
  • edukacyjna wartość dodana min. 120 godz.
  • ewaluacji min. 120 godz.
 5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy zajęć dla kadr systemu oświaty, co najmniej 4 scenariusze zajęć.

Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:

 • współpraca podczas przygotowania programu spotkania i opracowanie scenariusza zajęć,
 • prowadzenie (zajęć) – łączna liczba godzin dydaktycznych (45 min.) dla 1 grupy – 10 godzin dydaktycznych, obejmuje 5 sesji

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 31 lipca 2013. Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. 

Termin wykonania umowy: do 13.09. 2013 r.

Scenariusz należy opracować do12.08.2013 r. 


W razie pytań proszę o kontakt z p. Joanną Soćko,
e-mail: joanna.socko@ore.edu.pl, tel. 22-345-37-04

 

Oprac.: Joanna Soćko

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa