O specjalistycznym wsparciu SCWEW – Konferencja naukowa „Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju w edukacji, pomocy społecznej i terapii”

Źródło: https://uczelniakorczaka.pl
Źródło: https://uczelniakorczaka.pl

Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju w edukacji, pomocy społecznej i terapii to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 22 maja 2024 r. na Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych w Olsztynie. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów, przedstawienia przeprowadzonych wyników badań i obserwacji z praktyki edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak również praktycy. W wydarzeniu wzięła udział Jolanta Skrzypczyńska  ̶ Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Zasada pomocniczości w życiu społecznym i wyzwania w edukacji były przedmiotem obrad i wystąpień prelegentów. Podkreślano wpływ zmian demograficznych i społecznych na zmianę w edukacji i wynikającą z tego konieczność poszukiwania nowych rozwiązań dla budowania efektywnego wsparcia w obszarze edukacji, terapii i pomocy społecznej. Spotkania, w których biorą udział zarówno praktycy, jak przedstawiciele środowiska naukowego stwarzają możliwość wspólnego wyznaczania kierunku, w jakim powinien podążać system edukacji, by odpowiadać na zmieniające się potrzeby i wyzwania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w których swoją edukację realizują dzieci i uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W sesji tematycznej poświęconej edukacji wystąpiła Sylwia Herod  ̶ ekspertka projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centach Wspierających Edukację Włączającą, która przedstawiła koncepcję budowania wsparcia na rzecz kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i jego realizacji przez Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Podkreśliła, że wnioski z pilotażowego wdrożenia „Modelu SCWEW” przyniosły bardzo dobre efekty. Bazując na wiedzy i kompetencjach kadry przedszkoli, szkół, placówek specjalnych, utworzono specjalistyczne centra, które objęły swoim wsparciem nauczycieli i specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przygotowując ofertę adekwatną do ich potrzeb. W wystąpieniu podkreślono również znaczenia współpracy w realizacji działań na rzecz dziecka i rodziny, która stanowi podstawę budowania efektywnego systemu wsparcia. W swojej wypowiedzi prelegentka nawiązała także do projektu realizowanego przez Uniwersytet Śląski Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM), który dotyczył podniesienia jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom. Projekt MWM bazował na mapowanie lokalnych zasobów i integrowaniu działań różnych podmiotów, w celu stworzenia spójnego systemu wsparcia. W wystąpieniu podkreślono, że działania SCWEW były realizowane z uwzględnieniem dostępnych w środowisku zasobów i współpracy. Takie rozwiązanie jest zatem rekomendowane do optymalizacji wsparcia. Sukces pilotażowego wdrożenia modelu wsparcia realizowanego przez specjalistyczne centra zaowocował kontynuacją działań projektowych. Prelegentka przedstawiła perspektywą tworzenia kolejnych SCWEWów w ramach nowego projektu, którego efektem będzie skoordynowany system specjalistycznego wsparcia oparty na działaniach 285 placówek tego typu.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników sesji, co jest dobrym sygnałem przed ogłoszeniem konkursu grantowego, planowanego w IV kwartale tego roku.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie  #ORE #SCWEW

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa