Konferencje START!

Przedstawiciele zespołu projektowego Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na SCWEW, uczestniczyli w cyklu konferencji inaugurujących działania projektu: Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Konferencje odbyły się od lutego do kwietnia 2024 roku w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu , Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku.

Projekt Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie i skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zadaniami realizowanymi w projekcie są między innymi wdrożenie do codziennej pracy podejścia biopsychospołecznego, podniesienie kompetencji z zakresu oceny funkcjonalnej oraz koordynacja wsparcia realizowanego w ujęciu międzysektorowym.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą SCWEW będą wspierały te działania, kierując swoją ofertę do kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie doskonalenia ich kompetencji w prowadzeniu oceny funkcjonalnej. Działania te będą służyły projektowaniu spójnego wsparcia adekwatnego do potrzeb każdego dziecka i ucznia.

W dyskusjach i panelach dotyczących szeroko pojętych korzyści wynikających z wprowadzenia oceny funkcjonalnej do przedszkoli, szkół , placówek w kontekście zadań realizowanych przez SCWEW swoimi doświadczeniami dzielili się Liderzy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą:

  • Anna Tomaszewska SCWEW Łódź,
  • Grażyna Dattelbaum SCWEW Białystok,
  • Sylwia Baranowska SCWEW Kalisz,
  • Beata Borowska-Podsiadło SCWEW Brzeg Dolny,
  • Wanda Agnieszka Jabłońska SCWEW Olsztyn.

Liderzy SCWEW zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW, także w odniesieniu do współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie wsparcia kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Podkreślano znaczenie tej współpracy w odniesieniu do budowania komplementarnego systemu wsparcia, w którym SCWEW pełni ważną rolę, między innymi wspiera nauczycieli w procesie dokonywania oceny funkcjonalnej i projektowania działań wspierających dzieci, uczniów w przedszkolu i szkole. Liderzy podkreślali potrzebę kontynuowania działań SCWEW w tym obszarze.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa