Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Źródło: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ffbca44-0e5d-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-288700443
Źródło: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ffbca44-0e5d-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-288700443

Kompendium stanowi dorobek unijnej Grupy Roboczej ds. kształcenia zawodowego i zielonej transformacji, której członkiem z ramienia Polski jest przedstawiciel MEiN. Publikacja zawiera 57 przykładów inspirujących praktyk z 20 krajów UE, w tym z Polski, ukazujących aspekty ekologiczne na różnych poziomach systemu kształcenia i  szkolenia zawodowego: od krajowych strategii i planów działań, po lokalne przykłady rozwiązań w  zakresie dydaktyki i metodologii kształcenia. Polskie przykłady dotyczą ekologicznych aspektów w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz ekologicznych komponentów w szkoleniach, które będą realizowane w powstających Branżowych Centrach Umiejętności.

Kompendium jest skierowane zarówno do osób bezpośrednio zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe, jak i osób spoza tego obszaru, które chciałyby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kształcenie i szkolenie zawodowe może się przyczynić do transformacji ekologicznej. Adresatami publikacji są zatem: przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym, dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, szkolna kadra nauczycielska i instruktorska, partnerzy społeczni i organizacje branżowe, trenerzy i szkoleniowcy wewnątrzzakładowi, indywidualne firmy oraz Publiczne Służby Zatrudnienia i inne podmioty zaangażowane w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie osób dorosłych.

Kompendium jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Publikacja została udostępniona przez MEiN za pośrednictwem strony internetowej Infozawodowe, w zakładce Aktualności, dostępnej również za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa