Wydział Doradztwa Zawodowego

Do zadań Wydziału Doradztwa Zawodowego (WDZ) należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze doradztwa zawodowego;
 2. doskonalenie kadry systemu wspomagania przedszko|i, szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego w kontekście Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
 3. inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa zawodowego;
 4. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze doradztwa zawodowego,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek’ o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegóŁowych zasad dziaŁania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze doradztwa zawodowego ;
 5. tworzenie i rozwój baz danych, zasobów informacji edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie informacji i pedago gicznej w zakresie doradztwa  zawodowego ;
 6. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promowania doradztwa zawodowego;
 7. współpraca merytoryczna w obszarze doradztwa zawodowego z innymi komórkami organizacyjnymi;
 8. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 9. doskonalenie kadry systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek z zakresu doradztwa zawodowego;
 10. inicjowanie rozwiązań służących wypracowywaniu nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności w działaniu szkoły, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętnoŚci pedagogicznych z zakresu doradztwa zawodowego;
 11. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 12. prowadzenie strony: doradztwo.ore.edu.pl;
 13. prowadzenie portalu informacyjnego: infozawodowe.mein.gov.pl w zakresie doradztwa
  zawodowego i informacji zawodoznawczej;
 14. aktualizacja informacji zawodoznawczej na stronie zpe.gov.pl;
 15. prowadzenie Krajowego Punktu Referencyjnego Europejskiej Sieci do spraw zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa