Podstawowe informacje dotyczące konkursu grantowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Termin składania wniosków – kwiecień 2021 r. Wnioski przyjmowane będą przez 30 kolejnych dni od dnia ogłoszenia.

W celu uzyskania grantu na powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), każdy Wnioskodawca, będzie zobowiązany złożyć wniosek grantowy. Na podstawie danych zawartych w ww. dokumencie, komisja konkursowa dokona wyboru tych organów prowadzących, których wnioski zostaną najwyżej ocenione i będą spełniały założenia konkursowe i tym wnioskodawcom przyznane zostaną granty.

Podmiotem aplikującym, a zatem składającym wniosek grantowy, do udziału w projekcie jest organ prowadzący (publicznym albo niepubliczny).

Organ prowadzący składa wniosek aplikacyjny, w którym zobowiązany jest wskazać placówkę specjalną do pełnienia roli SCWEW, tj:

 • przedszkole specjalne,
 • szkołę specjalną,
 • placówkę specjalną (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS) / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty).

Jednocześnie do przedsięwzięcia grantowego przystępuje min. 5 szkół ogólnodostępnych z co najmniej jednego powiatu, w których będą realizowane działania SCWEW:

 • jedno przedszkole,
 • jedna szkoła podstawowa,
 • jedno liceum ogólnokształcące,
 • jedna szkoła wybrana z następujących: prowadząca kształcenie w zawodzie, szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych,
 • jedna dowolnie wybrana z powyższych.

We wniosku o udzielenie grantu Wnioskodawca zobowiązany będzie do podania informacji w zakresie:

 1. Danych identyfikacyjnych dotyczących organu Prowadzącego (OP).
 2. Danych identyfikacyjnych przedszkola/szkoły/placówki specjalnej wskazanej przez Organ Prowadzący (OP) do pełnienia roli SCWEW.
 3. Danych identyfikacyjnych przedszkoli/szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem przez SCWEW[1]. Warto przygotować list intencyjny podpisany z przedszkolem/szkołą/placówką wybraną do pełnienia roli SCWEW. Będzie on stanowił załącznik do przedmiotowego wniosku.
 4. Wskazanie celu i grupy docelowej.
 5. Opisu grantu, w tym:
  • charakterystyki szkoły/placówki specjalnej i opisu funkcjonowania przedszkola/szkoły/placówki specjalnej, w której będzie utworzony SCWEW.
  • Wnioski ze wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół, w których będzie działał SCWEW.- Potencjału kadrowego i organizacyjnego podmiotu wskazanego do pełnienia roli SCWEW. (będzie wymóg złożenia deklaracji gotowości do zatrudnienia innych osób merytorycznych potrzebnych do realizacji grantu (stosowne oświadczenie do wniosku) oraz zadeklarowania gotowości wzięcia udziału w szkoleniach kierowanych do Zespołu SCWEW.
  • Potencjału technicznego placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW –  wyposażenie i doposażenie w sprzęt specjalistyczny.
  • Określenia zakresu i zasięgu współpracy placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW oraz szkół/przedszkoli biorących udział w przedsięwzięciu pilotażowym.
  • Opis działań na rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
 6. Działań SCWEW. W tej części należało będzie opisać szczegółowo działania podejmowane przez Organ Prowadzący oraz przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną  wskazaną do pełnienia roli SCWEW oraz szkoły/przedszkola biorącego udział w przedsięwzięciu pilotażowym, zgodnie z Modelem SCWEW oraz przypisać do każdego zadania efekty cząstkowe/końcowe oraz mierniki tych efektów a także zadania funkcjonowania SCWEW podzielone na etapy zgodnie z przyjętymi założeniami w Modelu.
 7. Zarządzania ryzykiem. Opis potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie realizacji grantu, a także wskazanie sposobu/sposobów reagowania na ryzyko w przypadku jego wystąpienia w trakcie realizacji grantu.
 8. Budżetu na realizację grantu i jego przeznaczenie. Uzasadnienie wraz z kalkulacją należało będzie odnieść do każdej pozycji w budżecie. Zapytamy także o plan wykorzystania/utrzymania efektów przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji w ramach umowy o powierzenie grantu (trwałość projektu).
 9. Organ Prowadzący zobowiązany będzie także przestawić harmonogram realizacji przedsięwzięcia w podziale na poszczególne etapy jego realizacji.

Dodatkowo, od Wnioskodawcy, na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, będą wymagane, jako załączniki:

 1. dokument określający status prawny instytucji (np. kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru handlowego, statut lub akt założycielski);
 2. pełnomocnictwo;
 3. list intencyjny dot. współpracy organu prowadzącego z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi funkcjonującymi na obszarze, na którym będzie działał SCWEW (list intencyjny podpisany przez wszystkie strony w formie pliku PDF);
 4. oświadczenie Grantobiorcy dotyczące posiadanych kompetencji przez Zespół osób wskazanych do pełnienia funkcji SCWEW oraz deklaracji kierowania tych osób na szkolenia związane z funkcjonowaniem SCWEW.

[1] Warunkiem obligatoryjnym powstania SCWEW przy danej placówce jest objęcie wsparciem co najmniej 5 przedszkoli i/lub szkół z terenu minimum jednego powiatu.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa