e-Spotkania informacyjno-konsultacyjne „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Rozpoczęliśmy cykl szesnastu e-spotkań informacyjno-konsultacyjnych Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Spotkania organizowane są przez zespoły projektowe ORE Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW oraz PFRON we współpracy z Kuratoriami Oświaty.

W harmonogramie każdego z wydarzeń przewidziano prezentację dobrych praktyk z zakresu współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej z danego województwa oraz informacje dotyczące Modelu SCWEW i jego pilotażowego wdrożenia, a także informacje o programie PFRON.

Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość poznania praktycznych rozwiązań sprzyjających realizacji idei edukacji włączającej. Prezentowane są przykłady efektywnej współpracy pomiędzy szkołami specjalnymi a szkołami ogólnodostępnymi. Współpraca ta przynosi cenne rezultaty i pokazuje znaczenie podejmowania wspólnych działań i inicjatyw na rzecz wsparcia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wprowadzanie zmian dedykowanych dzieciom/uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi jest długotrwałym procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów środowiska edukacyjnego i społeczności lokalnej. Nieodzowne jest również tworzenie mechanizmów rozwoju społeczeństwa włączającego. Ważne jest budowanie poczucia bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych w ten proces osób. Zaprezentowane podczas spotkań przykłady dobrych praktyk pokazują spójność założeń Modelu funkcjonowania SCWEW dotyczących potencjału kadry szkół specjalnych z już podejmowanymi działaniami i inicjatywami nauczycieli szkół specjalnych i szkół ogólnodostępnych. SCWEW jest prezentowany zarówno w kontekście rozwiązania modelowego, jak i jego pilotażowego wdrożenia w projektach grantowych. Ważnym aspektem zaproponowanych działań jest mocne osadzenie w potrzebach i zasobach lokalnych środowisk, z jednoczesną zapowiedzią możliwości pozyskania specjalistów, zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych, zgodnych z potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Działania SCWEW zostaną poszerzone o możliwość jednoczesnej realizacji programu PFRON, a tym samym pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wsparcia merytorycznego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Uczestnicy mają możliwość dialogu, zadawania pytań, wyrażania opinii. Dzięki spotkaniom perspektywa przedstawicieli kuratoriów i organów prowadzących, szkół i placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych oraz innych interesariuszy z szesnastu województw przyczyni się do elastycznego, adekwatnego do potrzeb wprowadzania proponowanych rozwiązań.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane są w formie zdalnej. Uczestnicy, oprócz możliwości aktywnego udziału, mogą dzielić się refleksjami, wnioskami i spostrzeżeniami za pomocą czatu oraz korzystać w dowolnym czasie z materiałów zamieszczonych na platformie e-kursy.

Grafika pokazuje skojarzenia uczestników spotkania z województwa świętokrzyskiego dotyczące SCWEW.

Regionalne spotkania odbywają się według następującego planu:

 • województwo świętokrzyskie – 27 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo wielkopolskie – 28 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo śląskie – 29 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo dolnośląskie – 3 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo kujawsko-pomorskie – 4 lutego 2021 r. – godz. 10.00-13.30
 • województwo lubelskie – 4 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo lubuskie – 5 lutego 2021 r. – godz. 10:00-13.30
 • województwo łódzkie – 5 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo małopolskie – 8 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo mazowieckie – 10 lutego 2021 r – godz. 12.00-15.30
 • województwo podlaskie – 11 lutego 2021 r – godz. 10:00-13.30
 • województwo podkarpackie – 11 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo opolskie – 12 lutego 2021 r. – godz. 10:00-13.30
 • województwo warmińsko-mazurskie – 12 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo pomorskie – 15 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30

województwo zachodniopomorskie – 17 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa