Delegacja z Białorusi w ORE

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się (12 kwietnia) spotkanie z delegacją nauczycieli z Białorusi, którzy przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej. Było to kolejne tego typu spotkanie zorganizowane w ostatnich latach przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana. Promocja oceniania kształtującego. Wsparcie instytucji wdrażającej metodę na Białorusi”, który jest realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2012.

Uczestnicy wizyty zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i działalnością ORE, a w szczególności z efektami zakończonych już projektów systemowych wdrażanych w Ośrodku.

Przedstawiliśmy naszym gościom informacje na temat organizacji systemu edukacji w Polsce jak również zaprezentowaliśmy zakres działania placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych; zapoznaliśmy delegację z doświadczeniami i problemami polskiego szkolnictwa.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Goście mieli wiele pytań dotyczących kwestii kształcenia nauczycieli oraz sposobów zachęcania młodych zdolnych ludzi do podjęcia tego zawodu.

Omówiono także metody budowania prestiżu zawodu nauczyciela podkreślając przy tym rolę instytucji kształcących i doskonalących jakość ich pracy. Zauważono również różnice w wynagradzaniu pracy pedagogów w Polsce i na Białorusi.

Goście z Białorusi wyrazili swoje zainteresowanie polskim systemem egzaminowania. Dopytywali o wpływ wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych na możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia przez młodych ludzi. Szczególnie interesował ich egzamin maturalny, jego zalety oraz niedoskonałości wymagające korekty.

Wizytę podsumowała wspólna refleksja dotycząca diagnozy podobieństw problemów trapiących Polski i Białoruski system edukacji. Jednocześnie podkreślono dużą wartości tego typu spotkań, jako okazji do wymiany doświadczeń i czerpania wzajemnej inspiracji.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa