Efekty wspomagania szkół i przedszkoli – raport końcowy

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem ewaluacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.  Wśród nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i osób zaangażowanych w pilotażowe wdrożenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania ilościowe. Równolegle prowadzone były studia przypadków w sześciu powiatach, których celem było poddanie szczegółowej analizie przebiegu i efektów pilotażu nowego modelu wspomagania.

Raport zawiera opis efektów oraz uwarunkowań nowego modelu doskonalenia nauczycieli. Efekty dotyczą dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych funkcji oraz zagadnień z zakresu organizacji pracy szkoły. Analizie poddano także rozwój szkół w kierunku organizacji uczących się. Istotne są również efekty odnoszące się do organizacji systemu doskonalenia nauczycieli w powiatach objętych badaniem. 

Efekty w obszarze dydaktycznej funkcji szkoły.

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w wykorzystywaniu różnorodnych technik pedagogicznych stosownie do możliwości ucznia i całej klasy
 • rozwój współpracy zawodowej pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 • opracowanie nowych konspektów lekcji oraz innowacji pedagogicznych
 • poprawa wyników edukacyjnych uczniów i podniesienie ich aktywności w trakcie zajęć
 • podniesienie umiejętności diagnostycznych nauczycieli
 • wprowadzenie kształtujących metod oceny postępów ucznia 

Efekty w obszarze opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły.

 • rozbudowa pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rozwój programów profilaktycznych i wychowawczych
 • rozwój relacji ze środowiskiem zewnętrznym, zwłaszcza z rodzicami
 • poszerzenie umiejętności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • poprawa zachowania dzieci
 • rozwój partnerskiego i zindywidualizowanego podejścia do problemów uczniów 

Efekty w odniesieniu do organizacji pracy szkół

 • rozwój współpracy pomiędzy nauczycielami i kadrą zarządzającą
 • poprawa umiejętności diagnozy potrzeb i stanu placówki edukacyjne
 • lepsze zarządzanie szkołą oraz wypracowywanie nowych dokumentów związanych ze standardem pracy placówek 

Efekty obserwowane w systemie placówek wspomagania

 • wzrost zainteresowania ofertą każdej z instytucji doskonalenia
 • wprowadzenie nowej organizacji pracy placówek doskonalenia
 • opracowanie nowych materiałów i narzędzi doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • zwiększenie posiadanych zasobów bibliotecznych
 • podniesienie zdolności do kompleksowego podsumowania działań oraz wskazanie na tej podstawie kierunków i sposobów realizacji kolejnych działań. 

W raporcie wskazano szereg zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności nowego modelu doskonalenia nauczycieli. Znalazły się tutaj rekomendacje odnoszące się do procesu legislacyjnego i precyzji definiowania ról i zadań poszczególnych instytucji. Są także rekomendacje dotyczące procesu informowania tych instytucji o założeniach i mechanizmach funkcjonowania nowego modelu. Drugi poziom rekomendacji odnosi się do działania instytucji wspomagania i szerzej – lokalnych (powiatowych) systemów wspierania jakości pracy szkół. Rekomendacje z tego poziomu odnoszą się do przygotowania merytorycznego osób bezpośrednio zajmujących się wsparciem szkół oraz mechanizmów służących podnoszeniu jakości ich pracy. Trzeci poziom rekomendacji obejmuje zalecenia kierowane wobec szkół. Przede wszystkim są to rekomendacje określające najbardziej właściwy przebieg procesu wspomagania w szkołach a także sposób zarzadzania tym procesem. 

Badanie było prowadzone od maja do października 2015 r. przez zespół konsorcjum firm PBS oraz 05Sigma Research and Development.

Raport końcowy. Efekty wspomagania szkół i przedszkoli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki, 2015

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa