Zakończyliśmy cykl szkoleń SORE

Po trzech latach realizacji, zakończyliśmy cykl ogólnopolskich szkoleń z zakresu zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Celem szkoleń było przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu wspomagania pracy szkół do kompetentnego i skutecznego wypełniania nowych zadań. W szkoleniach uczestniczyły zarówno osoby, które pełniły rolę szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) w powiatach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia, jak również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych.

W szkoleniach udział wzięło blisko 4 000 osób, w tym ponad 2 000 pracowników instytucji systemu wspomagania a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i inne osoby wskazane przez powiaty, beneficjentów konkursu 3.5
Uczestnicy szkoleń:

  • uzyskali kompetencje pozwalające wspierać rozwój szkoły
  • wzięli udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z diagnozą potrzeb szkoły, motywowaniem nauczycieli do zmian, moderowaniem procesu zmian rozwojowych
  • rozwinęli umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji spójnych i celowych procesów rozwojowych, których celem jest zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie
  • zostali wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się.

Program szkoleń obejmował 14 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych, pogrupowanych w pięć modułów:

Moduł 1. Idea procesowego wspomagania
Moduł 2. Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb
Moduł 3. Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów
Moduł 4. Rola wspomagania na etapie monitorowania działań i podczas wspólnej oceny efektów

Moduł 5. Warsztat umiejętności praktycznych obejmujących wspomaganie

Zdaniem większości badanych kursy organizowane przez ORE skutecznie przygotowały dużą grupę specjalistów, dając im solidne podstawy do wszechstronnego wspomagania szkół i nauczycieli. Zdaniem około dwóch trzecich uczestników szkoleń dla SORE i koordynatorów sieci program kursu był adekwatny. 72% SORE uważa, że gdyby nie szkolenia ORE, to miałoby problemy z wykonywaniem swojej funkcji, a blisko połowa osób mogłaby sobie nie poradzić z pracą z grupą. Prawie wszyscy SORE, którzy uczestniczyli w kursie (96%), wykorzystują wiedzę ze szkoleń. Pozwoliły im one nabyć kompetencje zarówno interpersonalne (komunikatywność, praca z grupą dorosłych, coaching), jak i wiedzę związaną z wdrażaniem nowego modelu doskonalenia nauczycieli (szczególnie w zakresie diagnozy i tworzenia planów wspomagania).

Najczęściej wymieniane kompetencje nabywane przez uczestników  to:
  • coachingowe;
  • trenerskie, szczególnie dotyczące pracy z grupą i z dorosłymi;
  • interpersonalne (autoprezentacja, budowanie relacji, komunikatywność, nawiązywanie kontaktu, negocjowanie, organizacja pracy własnej / zarządzanie samym sobą, motywowanie innych do pracy);
  • organizacyjne (zadania SORE, zasady działania nowego modelu wspomagania);
  • merytoryczne (prowadzenie diagnozy w szkołach, przygotowanie RPW). [1]
 
Również pracownicy instytucji, które nie uczestniczyły bezpośrednio w pilotażu nowego systemu doskonalenia określili szkolenia jako użyteczne i wysokiej jakości. Bardzo dobrze oceniona została wartość merytoryczna materiałów, które otrzymywali podczas szkoleń. Informacje były nie tylko użyteczne, ale i inspirujące do dzielenia się wiedzą. W wielu badanych placówkach wspomagania zdobyta wiedza była przekazywana pozostałym pracownikom. Jednocześnie uczestnicy zajęć deklarują potrzebę dalszego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wspomagania pracy szkół[2].
 
Dla przedstawicieli placówek istotną rolę odegrały też spotkania, w czasie których mogli wymieniać się doświadczeniami z osobami z placówek bardziej zaawansowanymi we wdrażaniu nowej formy pracy. Dlatego też wszystkich gotowych dalej podnosić swoje kompetencje i doskonalić warsztat pracy zapraszamy na spotkania konsultacyjne i konferencje, które do października 2015 roku będą w dalszym ciągu organizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół’.


[1] Raport końcowy. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Coffery International oraz Ośrodek Ewaluacji, Warszawa 2014 www.ore.edu.pl/wspieranie
[2] Raport końcowy. Badanie ewaluacyjne pt. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół. PBS Partner in Business Strategies, Warszawa 2015 – wersja robocza


Oprac.: Joanna Soćko

 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa