Poszukujemy Wykonawcy/ów, do opracowania pakietów materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania

Ośrodek Rozwoju poszukuje Wykonawcy/ów, do opracowania pakietów materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy opracują pakiet materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli dotyczącej następującego tematu: Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Czas wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres prac: Zadanie polega na opracowaniu pakietów materiałów niezbędnych do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia tworzonych zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli opracowanymi w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
 
Materiały służyć będą doradcom metodycznym, nauczycielom-konsultantom, specjalistom z instytucji wspierających prace szkół (przede wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym, placówkom doskonalenia nauczycieli) do prowadzenia sieci dla nauczycieli z obszaru jednego powiatu lub ew. województwa.
 
Sieci współpracy i samokształcenia są formą doskonalenia zawodowego nauczycieli, która obejmuje spotkania stacjonarne (ok. 5 spotkań) oraz aktywność uczestników między spotkaniami sieci (w tym z wykorzystaniem narzędzi internetowych), przeprowadzaną w czasie jednego roku szkolnego. Głównym założeniem pracy w sieci jest wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów przez uczestników sieci. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci mogą być zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.
 
W skład pakietu materiałów wchodzi: plan działania sieci wraz z harmonogramem działań, koncepcja scenariusza do materiałów filmowych o charakterze szkoleniowym, materiał szkoleniowy do prowadzenia spotkań w trakcie pracy sieci, przy założeniu że:
  1. Plan działań i harmonogram się będą skonstruowane według schematu podanego przez Zamawiającego w załączniku do ogłoszenia;
  2. Koncepcja scenariuszy do materiałów filmowych o charakterze szkoleniowym obejmuje: kontekst, cel, postacie, opis prezentowanej historii z uwzględnieniem wstępu, rozwinięcia i zakończenia, opis poszczególnych scen i ich sekwencji, dialogi. Czas trwania filmu 10 minut;
  3. Materiały szkoleniowe mają służyć pracy podczas spotkań uczestników sieci (w tym: pracy z filmem przygotowanym zgodnie z przedstawioną koncepcją), objętość to nie mniej niż 20 stron znormalizowanego tekstu oraz min. 21 slajdów prezentacji przygotowanych w programie np. Power point.
Zasady współpracy

Wykonawca/y są zobowiązani do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania kompletu materiałów, w tym do udziału w min. 2 a max. 5 jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz bieżących konsultacjach e-mailowych i telefonicznych. Zamawiający przewiduje, że większość pracy zostanie zrealizowana w formie zdalnej. Na zakończenie zamówienia Wykonawcy przekażą przygotowane dzieło w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych.
 
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, podpisaną osobno z każdym Wykonawcą/ami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą/ami.
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji WORD. Oferty wraz z wstępną koncepcją tematu sieci, krótkim opisem koncepcji filmu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Załączniku nr 2, prosimy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2015 roku na adres: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Leśniewska – tel. 22 345 37 84.
 
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy oferty, które spełnią wymagania oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej. Potencjał kandydatów w odniesieniu do wymogów formalnych nie podlega sumowaniu.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w realizację zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie – Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.)
 
Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa