Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia korekty i redakcji językowej tekstów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy, który zrealizuje korektę i redakcję językową tekstów, w ramach projektu systemowego: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

 

Cel zamówienia i sposób realizacji pracy: celem jest realizacja korekty i redakcji językowej tekstów, o tematyce oświatowej, zwłaszcza z zakresu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkoły. Łączna maksymalna liczba stron tekstu, przekazanego przez Zamawiającego do opracowania, to 1500 stron tekstu znormalizowanego. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego partiami poszczególne teksty do opracowania z zastrzeżeniem, że na 7 dni kalendarzowych pracy przypada maksymalnie 80 stron tekstu znormalizowanego.  Zamawiający przesyła Wykonawcy wersje elektroniczne w pliku otwartym w wiadomości e-mail ze wskazaniem terminu na realizację pracy. Wykonawca odsyła poprawki także w wersji elektronicznej z widocznymi uwagami  / poprawkami (np. tryb Śledź zmiany).
 
Wykonawca większość pracy realizuje zdalnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w każdym czasie trwania umowy na 1-dniowe spotkania robocze do swojej siedziby, z 5-dniowym wyprzedzeniem. Koszt takiego spotkania roboczego (m.in. dojazd, wyżywienie) pokrywa Wykonawca. Maksymalna liczba takich spotkań: 10.
Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowo żądać od Wykonawcy realizacji korekty i redakcji językowej przed składem i po składzie danego tekstu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia częściowego, po wykonaniu korekty i redakcji językowej danego tekstu/ów, na podstawie protokołu odbioru częściowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń. Wartość wynagrodzenia częściowego będzie obliczona wg wzoru: cena za 1 stronę tekstu znormalizowanego A4 * liczba stron (licząc strony tekstu odebranego od Wykonawcy).
 
Terminy wykonania zadania:
Od dnia podpisania umowy do 15 października 2015 r.
 
Wybór wykonawcy: 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 8 kwietnia 2015 r. na adres  katarzyna.polak@ore.edu.pl. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Polak, tel: 22 345 – 37 – 41.
 
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wymagań formalnych, podlegają odrzuceniu. W przypadku, gdy jeden oferent przedstawia kilka osób do realizacji zamówienia, każda z tych osób musi osobno spełnić wszystkie wymogi formalne, pod rygorem odrzucenia kandydatury tej osoby.
Ponadto oferty, do których Wykonawca nie dołączy referencji, potwierdzających należyte wykonanie prac z zakresu korekty i redakcji językowej, podlegają odrzuceniu.
 
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy 1 Wykonawcę, który spełni wymagania oraz poda najniższą cenę za wykonanie usługi.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia: 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w realizację wszelkich zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie –  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
 
Do pobrania:


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa