Poszukujemy wykonawców do przeprowadzenie zajęć na konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne- beneficjentów Konkursu 3.5”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 7 Wykonawców do prowadzenia zajęć na konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne- beneficjentów Konkursu 3.5”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia w Warszawie.

 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy przeprowadzą zajęcia dla grupy maksymalnie 25 osób – SORE i przedstawicieli JST. 
Zamawiający poszukuje osób do prowadzenia siedmiu grup warsztatowych.
Termin i miejsce spotkania: 16-17 kwietnia  2015r. Falenty /k. Warszawy
 
Uczestnicy konferencji:
SORE   wraz z  przedstawicielami JST realizującymi  projekty pilotażowe
 
Cele spotkania: 
  • Prezentacja rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w powiatach objętych kompleksowym wspomaganiem
  • Prezentacja i omówienie zasad finansowania projektów oświatowych w ramach nowej perspektywy finansowej
  • Omówienie efektów i identyfikacja zasobów wypracowanych w trakcie realizacji projektów pilotażowych
  • Projektowanie lokalnych strategii oświatowych z uwzględnieniem wspomagania pracy szkół i przedszkoli oraz dostępnych zasobów.
Metody pracy:
W trakcie spotkania uczestnicy pracować będą w grupach liczących po max. 25 osób.
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod warsztatowych.
Zajęcia będą miały charakter sesji implementacyjnej, to znaczy, że będą odnosiły się do zagadnień prezentowanych w czasie sesji plenarnych (wykładów i prezentacji).
 
Zadanie dla Wykonawców
  • współpraca z Zamawiającym podczas przygotowywania się do prowadzenia zajęć (scenariusz zajęć oraz materiały warsztatowe opracowuje Zamawiający)
  • udział w jednym spotkaniu roboczym w terminie ustalonym przez Zamawiającego
  • prowadzenie zajęć – 8 godzin dydaktycznych z grupą max.25 –osobową (Zamawiający przyjmuje, że jedna godzina to jedna godzina dydaktyczna, czyli 45 minut)
  • obecność w czasie całego spotkania z godnie z programem w załączeniu
  • przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć wg. schematu przekazanego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania zadania
Przeprowadzenie zajęć zostanie zrealizowane w terminie: 16 – 17 kwietnia 2015
Opracowanie sprawozdania z przebiegu zajęć do 24 kwietnia 2015 /2-3 strony/
 
Zasady współpracy:
Scenariusz zajęć wraz z materiałami zostanie opracowany przez Zamawiającego i przekazany
Wykonawcom w terminie do: 09 kwietnia 2015 r
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy zlecenia.
 
Wybór wykonawcy:
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i przesłania na adres  paulina.mikucka@ore.edu.pl  Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2015 r. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:  Joanna Soćko tel. 22 345 37 04 
 
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią niezbędne wymagania oraz wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi  (7 osób prowadzących zajęcia, po jednej osobie do każdej z grup warsztatowych). Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa zlecenie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w realizację zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie –  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa