Poszukujemy Wykonawcy/ów, którzy przeprowadzą zajęcia na spotkaniu informacyjnym pt. „Wspomaganie pracy szkół – pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, którzy przeprowadzą zajęcia na spotkaniu informacyjnym pt. „Wspomaganie pracy szkół – pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych” w dniach 15-16 maja 2014 r.

 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy przeprowadzą zajęcia pt. „Krok po kroku, czyli wspomaganie w praktyce zawodowej poradni psychologiczno – pedagogicznej” dla grupy maksymalnie 28 osób – pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zewnętrznego wspomagania pracy szkół.
 
Zamawiający poszukuje 7 osób prowadzących dla 7 grup warsztatowych. Całe szkolenie jest przeznaczone dla 190 osób i obejmuje 2 dni. Łączny czas zajęć dla każdego prowadzącego to 6 godzin dydaktycznych.
 
Miejsce spotkania: Falenty koło Warszawy.
 
Termin spotkania: 15-16 maja 2014 r.
 
Uczestnicy spotkania: 190 osób – dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz przedstawiciele organów prowadzących poradnie.
 
Cel spotkania:
  1. przedstawienie roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli
  2. przedstawienie przykładów dobrych praktyk wypracowanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczestniczące w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli
  3. planowanie działań związanych z nowymi zadaniami z wykorzystaniem zasobów poradni psychologiczno – pedagogicznych. 
Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
  1. Integrację grupy
  2. Wymianę doświadczeń.
  3. Budowa rocznego planu wspomagania
  4. Omówienie prezentacji dobrych praktyk 
Metody pracy: Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.
 
Zadaniem Wykonawcy będzie: przeprowadzenie zajęć warsztatowych (praca z grupą max. 28-osobową w wymiarze 6 godzin dydaktycznych), zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Zamawiającego.
 
Zasady współpracy: Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w tym do udziału we wskazanym terminie w jednym jednodniowym spotkaniu konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, w czasie którego otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy zlecenia.
 
W czasie spotkania informacyjnego (15-16 maja) Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie.
 
Niezbędne wymagania osób zaangażowanych w realizację zadania to: 
  1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
  2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla pracowników systemów oświaty, w tym pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych   –  co najmniej 100 godzin dydaktycznych.
  3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w co najmniej jednym ze wskazanych obszarów: diagnoza pracy szkoły, monitorowanie i ewaluacja działań, planowanie działań na rzecz rozwoju pracy szkoły, zarządzanie zmianą w oświacie, motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego nauczycieli – łącznie co najmniej 120 godzin dydaktycznych
Wybór wykonawcy: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia maja 2014 r. na adres paulina.mikucka@ore.edu.pl Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby (7 osób prowadzących, po jednej osobie do każdej z grup), które spełniają postawione wymagania oraz wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W przypadku pojawienia się pytań, zapraszamy do kontaktu: Marianna Hajdukiewicz tel. 22 345 37 84.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa