Relacja ze spotkania „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”

Od 13 do 15 marca w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie adresowane do osób pełniących funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji pt. „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”. Miało ono na celu wsparcie osób wspomagających prace szkół i przedszkoli w ramach powiatowych projektów pilotażowych, a także w ramach zadań realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W spotkaniu udział wzięło 150 osób.

 

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i refleksji, a także wzajemnych inspiracji na działania związane z doskonaleniem nauczycieli, wdrażaniem efektów tego doskonalenia w szkole oraz podsumowaniem rocznych planów wspomagania.

 

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Jarosława Kordzińskiego pt. „SORE – nauczyciel, trener, coach?” skłoniło uczestników do refleksji na temat roli SORE w kontekście współpracy ze szkołami, a także zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół.

 

Następnie Aleksander Pawlicki wygłosił wykład pt. „Warsztat, szkolenie i co dalej? Efektywne doskonalenie nauczycieli”. Wystąpienie było poświęcone roli szkoleń nauczycieli z punktu widzenia zmian zachodzących w szkole oraz warunkom, jakie muszą zostać spełnione, aby wiedza i umiejętności przekazane nauczycielom na szkoleniach, zostały wykorzystane w procesie uczenia się uczniów.

 

Te rozważania, pobudziły uczestników do dyskusji i działań podczas sesji warsztatowych. Uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia, dzielili się wątpliwościami, pokazywali sprawdzone metody pracy, zarówno na poziomie tworzenia rocznych planów wspomagania, organizowania w szkole rożnych form doskonalenia, jak również wspierania nauczycieli w wykorzystywaniu nowych kompetencji w pracy z uczniami. Tej szerokiej palecie możliwych rozwiązań szczególnie poświęcona była sesja dobrych praktyk, w czasie której prezentowane były takie działania na przykład jak: cykl Kolba w pracy zespołów diagnostycznych; 4x dlaczego, czyli jak zaintrygować radę pedagogiczną; tablica sukcesu, czy skuteczna diagnoza potrzeb i problemów. Wkrótce na stronach internetowych projektu opublikowane zostaną przykłady działań prezentowanych przez uczestników spotkania.

 

W piątkowy wieczór koordynator ds. opracowania nowego systemu, Joanna Soćko, w dialogu z uczestnikami, przekazała informację o postępach w realizacji projektu systemowego, a także wyeksponowała punkty styczne i relacje z projektami realizowanymi w powiatach uczestniczących w pilotażu.

 

Uczestnicy odjechali z przekonaniem, że wspomaganie jest trudnym, lecz niezwykle twórczym działaniem, a etap związany z wdrażaniem wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania ze strony SORE. Efektem pracy SORE są sukcesy szkół. W ramach swoich sukcesów uczestnicy wymieniali, bardzo budujące doświadczenia jak:

  • dobre przyjęcie w szkołach;
  • wyzwolenie pozytywnej motywacji w szkołach
  • zmiana nastawiania nauczycieli ze współzawodnictwa na współpracę;
  • udana diagnoza potrzeb i dobre planowanie;
  • zadowalające szkoły efekty wdrożeń;
  • poczucie sensu oraz satysfakcji zawodowej i osobistej.

SORE wskazali też na dobre przygotowanie do pełnienia swojej funkcji, jakie dały im szkolenia i inne formy doskonalenia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także doceniali wysiłek organizacyjny, jaki spoczywa na osobach zaangażowanych w realizacje projektów powiatowych.

 

Materiały pokonferencyjne…

 

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa