Relacja ze spotkania kuratoriów oświaty z instytucjami wspomagającymi prace szkół poświęcone wspomaganiu pracy szkół

W dniach 27-28 lutego odbyło się spotkanie poświęcone wspomaganiu pracy szkół. Do Warszawy na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji przyjechali kuratorzy, wizytatorzy, a także dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych i konsultanci z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób.

 

Spotkanie rozpoczęło się od sesji plenarnych, w czasie których zaprezentowane zostały działania prowadzone na rzecz wspomagania szkół podejmowane w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Marianna Hajdukiewicz – koordynator projektu przedstawiła założenia obecnie wprowadzanych zmian, a także wstępne wyniki ewaluacji działań realizowanych w powiatach objętych pilotażem. Joanna Soćko – koordynator ds. opracowania nowego systemu, krótko przypomniała role kuratoriów, a także placówek doskonalenia, poradni i bibliotek w zakresie wspomagania pracy szkół w oparciu o aktualne zapisy w prawie oświatowym. Jednocześnie zaprosiła wszystkich do dyskusji na temat zadań tych instytucji oraz współpracy podejmowanej na rzecz rozwoju szkoły.
 
Kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami między nadzorem pedagogicznych a systemem doskonalenia nauczycieli rozwinęła Irena Bobin – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, z Delegatury w Suwałkach. Następnie Artur Pasek – z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, w oparciu o swoje doświadczenia we współpracy ze szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji z powiatów z województwa małopolskiego. Przedstawił rolę kuratorium w kontekście zadań postawionych przed SORE – wskazał obszary współpracy oraz przykłady konkretnych działań.
 
Sesje plenarne zakończyło wystąpienie Anny Gocłowskiej – koordynatora projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół – etap III”, która zaprezentowała, jak raport z ewaluacji zewnętrznej może służyć wspomaganiu szkół i doskonaleniu nauczycieli.
 
W drugiej części spotkania, w trakcie zajęć warsztatowych, uczestnicy omawiali szczegółowe kwestie związane ze wspomaganiem szczególnie istotne z perspektywy ostatnich zmian w prawie, a także doświadczeń powiatów realizujących pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Kluczowym zagadnieniem, było określenie obszarów i zasady współpracy między instytucjami oświatowymi. Wiele uwagi zajęła dyskusja nad warunkami i ograniczeniami tej współpracy. Uczestnicy stwierdzili, iż najważniejszym warunkiem skutecznego wspomagania jest chęć i gotowość ze strony szkoły, dyrektora i samych nauczycieli.
 
Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Liczymy, że rozpocznie ono debatę, która pomoże w planowaniu partnerskich działań podejmowanych przez kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne adresowanych do szkół i mających realny wpływ na podnoszenie jakości ich pracy.
 
 
 
Opr. Marianna Hajdukiewicz
 
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa