Relacja z konferencji dla pracowników bibliotek pedagogicznych

12 października zakończyła się trzydniowa konferencja Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły zorganizowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół i we współpracy z Zespołem Informacji Pedagogicznej. Na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przybyło 150 przedstawicieli bibliotek pedagogicznych z całej Polski. Uczestników powitała wicedyrektor ORE Marlena Fałkowska, która podkreślała rolę i zadania bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół. 

 

W czasie wykładu inaugurującego zostały przedstawione zasoby bibliotek pedagogicznych. Anna Krawczuk, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku, przedstawiła kapitał ludzki, rzeczowy i informacyjny, którym dysponuje sieć biblioteczna w Polsce. Natomiast Elżbieta Mieczkowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, zaprezentowała przykłady dobrych praktyk z zakresu pracy dydaktycznej i współpracy ze szkołami. Prelegentki zdefiniowały wyzwania stojące przez pracownikami bibliotek pedagogicznych, w tym przede wszystkim zakres umiejętności i kompetencji nauczycieli bibliotekarzy, które są niezbędne w realizacji procesu wspomagania, a także podkreśliły konieczność wzbogacenia form aktywności edukacyjnej, w tym stworzenia bogatej oferty form doskonalenia w zakresie TIK oraz potrzebę budowania lokalnego partnerstwa z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.


Nowe zadania bibliotek, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie działalności bibliotek pedagogicznych, przedstawiła Jolanta Wach, Naczelnik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W trakcie tego wystąpienia zostały omówione również zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia oraz istota współpracy tych trzech instytucji.
Po wystąpieniu przedstawiciela MEN, Dorota Czerwonka – specjalista z projektu systemowego ORE – omówiła szczegółowe założenia nowego modelu wspomagania szkół opracowane w projekcie, a także przekazała informacje na temat realizacji 140 projektów powiatowych, stanowiących pilotaż tego zadania.


Dzień zakończył się spotkaniami w grupach warsztatowych. Uczestnicy zgłaszali wątpliwości związane ze wspomaganiem szkół, jak również określali oczekiwania wobec samego spotkania oraz długofalowej współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.


Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z koordynatorem projektu Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli. Krzysztof Nierojewski przedstawił ideę otwartych zasobów edukacyjnych, która przyświecała zmianom wprowadzonym w portalu. Tym samym wskazał jeden z obszarów działania bibliotek w zakresie wspomagania pracy szkół, a także zachęcił pracowników bibliotek do efektywnego wykorzystywania zasobów Scholarisa w pracy z nauczycielami.


Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Zacznijmy od diagnozy… przygotowana przez eksperta z projektu systemowego. Joanna Soćko przedstawiła szczegółowe zadania związane ze wspomaganiem prowadzonym w szkołach. Podczas warsztatów, które odbyły się po wykładzie, uczestnicy omawiali etapy pracy polegające na diagnozie, planowaniu i wdrażaniu oraz podsumowywaniu całego procesu, starali się przełożyć je na konkretne działania, istotne z perspektywy bibliotek pedagogicznych. Uczestnicy dyskutowali nad kierunkami rozwoju kompetencji pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizacje tych zadań.


Po obiedzie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat sieci współpracy i samokształcenia. Wystąpienie Doroty Czerwonki dotyczyło idei sieciowania oraz założeń sieci jako formy doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, na czym polega praca w sieci, na ile jej organizacja jest zbieżna z założeniami zespołów samokształceniowych prowadzonych przez pracowników bibliotek, jakie są etapy pracy sieci, jak je zakładać i na co warto zwracać uwagę podczas organizowania ich.


Ostatniego dnia zajęć odbył się wykład prof. dr hab. Hanny Batorowskiej z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa – Kompetencje bibliotekarza w zakresie wychowania do informacji. Wypowiedź była poświęcona rozważaniom, na czym polega kształtowanie dojrzałości informacyjnej w procesie wychowania do informacji i jakie są zadania bibliotekarza. Po wysłuchaniu wykładu, który w doskonały sposób podsumował dotychczasowe wypowiedzi i dyskusje na temat nowych zadań bibliotek, uczestnicy planowali działania, które będą mogli realizować już teraz – przygotowując się tym samym do tego, co od roku 2016 będzie ich obowiązkowym zadaniem.


Uczestnicy podkreślali wartość tego typu spotkań, możliwość wymiany doświadczeń i okazję do prowadzenia otwartej dyskusji na temat zmian, które czekają ich w najbliższej przyszłości. Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i konstruktywne zmierzenie się z nowymi wyzwaniami.


Uczestników bardzo prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  Ankieta służy poznaniu Państwa opinii nt. konferencji.
Materiały z konferencji do pobrania


Opracowała: Marianna Hajdukiewicz


 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa