Relacja z konferencji inaugurującej pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli

5 września, odbyła się konferencja inaugurująca powiatowe projekty pilotażowe nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przyjechali przedstawiciele powiatów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. W tym roku szkolnym ponad 5000 szkół i przedszkoli ze 135 powiatów z całej Polski zostanie objętych kompleksowym wspomaganiem.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. W sumie ponad trzysta osób wysłuchało wystąpień, poświęconych zmianom wdrażanym do systemu doskonalenia nauczycieli oraz zapoznało się z przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez powiaty, które rozpoczęły realizację zadań już w styczniu 2013 r.  

Konferencję otworzyła Ewa Dudek – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Witając uczestników konferencji, podkreśliła znaczenie pilotażu i wskazała na wspierającą rolę ORE. W swej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, jak ważne z perspektywy wprowadzanej zmiany są tego typu spotkania, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk i inicjowanie dyskusji wokół zagadnień kluczowych dla doskonalenia nauczycieli i funkcjonowania szkoły. Przypomniała też, że ostatecznymi beneficjentami wysiłku, podjętego w celu poprawy jakości szkoły, są dzieci. 

Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli zaprezentowała Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Według Pani Minister najważniejszym elementem nowego modelu wspomagania jest dostosowanie zakresu wspomagania do indywidualnej sytuacji szkoły; punktem wyjścia wszelkich działań wspomagających ma być rzetelna diagnoza potrzeb szkoły jako organizacji. Nowy system doskonalenia musi być z jednej strony powiązany z systemem nadzoru, a z drugiej – ma funkcjonować blisko szkoły – tak, aby umożliwiać współpracę. Szkoły powinny dzielić się między sobą dobrymi praktykami, zaś nauczyciele nie mogą być osamotnieni w swojej pracy – powiedziała Joanna Berdzik. Przypomniała, że dzięki nowym rozwiązaniom powstaną sieci współpracy i samokształcenia, skupiające dyrektorów i nauczycieli. Wiceminister zwróciła uwagę, że docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół przedstawiła działania, które do 2015 roku będą prowadzone przez ORE, a których głównym celem jest wspieranie powiatów we wdrażaniu nowego systemu doskonalenia. 

Anna Marciniak, kierownik Zespołu Kontraktowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zaprosiła osoby odpowiedzialne w powiatach za realizację projektów do udziału w szkoleniach, które pomogą w realizowaniu zadań formalnych, wynikających z zawartych umów i obowiązujących przepisów prawa. Zaś powiaty, które do tej pory nie ubiegały się o środki finansowe, zostały zaproszone do aplikowania w kolejnych rundach konkursu. 

W drugiej części konferencji uczestnicy obejrzeli film o działaniach pilotażowych w powiatach, które rozpoczęły prace z początkiem 2013 roku. Bohaterami filmów byli szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, koordynatorzy sieci, dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatów wołowskiego, brzeskiego i chełmińskiego. 

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny pt. Wyzwania nowego systemu doskonalenia nauczycieli, który poprowadziła Beata Domaradzka, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. W panelu udział wzięli praktycy – najbardziej doświadczeni realizatorzy projektów. Starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa oraz wicestarosta powiatu wołowskiego Grzegorz Łyczko, podkreślali znaczenie prowadzonych działań z punktu widzenia polityki oświatowej samorządu terytorialnego. Pani Elżbieta Walkowiak – kurator oświaty województwa wielkopolskiego, jako największą zaletę nowego systemu wskazała współpracę między rożnymi instytucjami; pokazała, jak istotne jest wspomaganie pracy szkół z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego. Ewa Dobruchowska – dyrektor szkoły, Elżbieta Markiewicz – szkolny organizator rozwoju edukacji oraz Zbigniew Ruszaj – koordynator sieci, opowiedzieli o swoich osobistych doświadczeniach, zarażając entuzjazmem i pozytywnym myśleniem wszystkich uczestników konferencji. 

Przed uczestnikami konferencji cały rok ciężkiej pracy. Wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie zadań życzymy powodzenia. Liczymy, że pod koniec roku szkolnego znowu się spotkamy, aby zaprezentować działania przeprowadzone w ciągu tego pierwszego roku realizacji założeń kompleksowego wspomagania szkół. 

 

Oprac. Marianna Hajdukiewicz

alt

Załączniki:

Relacja z panelu dyskusyjnego, 5 września 2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa