Poszukujemy wykonawcy/ów do przeprowadzenia analizy

Poszukujemy wykonawcy/ów do przeprowadzenia analizy pt. Placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno – pedagogiczne w projektach realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

 

Cel zamówienia
Charakterystyka skali, zakresu i rodzaju planowanych działań składających się na wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Działania 3.5 PO Kapitał Ludzki, według zasad wypracowanych w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.


Przedmiot zamówienia
Zebranie, analiza i opracowanie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów, przyjętych do realizacji w ramach Działania 3.5 PO KL:

 1. pod kątem danych ilościowych,
 2. w ujęciu problemowym.

Materiały źródłowe do analizy

Wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone przez powiaty w ramach Konkursu 3.5 PO KL, które w dniu wyboru Wykonawcy, otrzymały od Instytucji Pośredniczącej II pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania projektu. Na koniec sierpnia jest to 135 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie.

 

Czas wykonania zamówienia
60 dni od dnia podpisania umowy.

 

Temat
Rola i zadania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno – pedagogicznych w projektach realizowanych przez powiaty finansowanych ze środków EFS , w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół PO KL

Ad. 1. Opracowanie informacji pod kątem danych ilościowych:

 1. liczba i wyszczególnienie projektów realizowanych z udziałem instytucji wsparcia szkół (placówki doskonalenia nauczycieli – PDN, poradnie psychologiczno-pedagogiczne – PPP, biblioteki pedagogiczne – BP) w podziale na poszczególne formy zaangażowania tych jednostek:
  • w formule delegowania zadań do instytucji podległej
  • w formule partnerstwa (w podziale na: partnerstwo z jednostką sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz poziom działania jednostki)
  • w formule zlecenia zadań, z uwzględnieniem poziomu działania jednostki,
 2. liczba i wyszczególnienie projektów realizowanych z udziałem PDN, PPP, BP, które uwzględniają współpracę tych instytucji w ramach danego projektu,
 3. projekty z udziałem poszczególnych instytucji wsparcia a liczba SORE i koordynatorów sieci w danym projekcie z uwzględnieniem formy i wymiaru ich zaangażowania w zestawieniu ze skalą projektów,
 4. liczba szkół/przedszkoli uczestniczących w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP oraz BP, z podziałem na typy szkół, województwa oraz lokalizację szkół (wiejskie/miejskie),
 5. liczba nauczycieli i dyrektorów uczestniczących w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP oraz BP, z podziałem na typy szkół oraz korzystających ze wspomagania w ramach rocznych planów i sieci współpracy i samokształcenia,
 6. inne dane przedstawione w formie liczbowej lub możliwe do opracowania w ujęciu ilościowym, zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów z udziałem instytucji wsparcia.

Ad.2. Opracowanie informacji w ujęciu problemowym:

 1. zadania PDN, PPP, BP w ramach projektów powiatowych, możliwe typologie/ew. prawidłowości z uwzględnieniem rodzaju jednostki i formy zaangażowania tych instytucji w projekty,
 2. analiza planowanych form współpracy pomiędzy PDN, PPP oraz BP (przykłady) w ramach projektów,
 3. analiza celów szczegółowych i wskaźników pomiaru celów szczegółowych w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP oraz BP, możliwe typologie/ ew. prawidłowości z uwzględnieniem rodzaju jednostki zaangażowanej w projekt,
 4. analiza planowanych form doskonalenia w ramach rocznych planów wspomagania w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP oraz BP , możliwe typologie/ ew. prawidłowości z uwzględnieniem rodzaju jednostki, zaangażowanej w projekt,
 5. tematyka sieci w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP, BP z odniesieniem do rodzaju zaangażowanej jednostki (o ile takie dane są zawarte we wnioskach o dofinansowanie),
 6. wskazywane ryzyka projektu w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP, BP, z odniesieniem do rodzaju jednostki zaangażowanej w projekt,
 7. modele/struktura zarządzania projektami (zespół zarządzający, zespół projektu) w projektach realizowanych z udziałem PDN, PPP, BP w relacji do rodzaju jednostki zaangażowanej w projekt i formy zaangażowania,
 8. inne prawidłowości, sytuacje nietypowe/ rozwiązania jednostkowe, zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów z udziałem PDN, PPP, BP.

Zasady współpracy
Zamawiający przewiduje, że większość pracy zostanie zrealizowana w formie zdalnej. Wykonawca weźmie udział w co najmniej dwóch jednodniowych spotkaniach roboczych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w czasie których otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i będzie na bieżąco konsultować realizację zadania. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały źródłowe (tj. zaakceptowane przez IP wnioski o dofinansowanie, złożone przez powiaty w ramach Konkursu 3.5. PO KL) w formie elektronicznej (format pdf.) w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Na zakończenie zamówienia Wykonawca zaprezentuje opracowane wyniki w formie raportu i prezentacji. Spotkania odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.

Warunki formalne
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie rekrutacja.ore.edu.pl do dnia 09 września 2013 r. oraz dodatkowo o dostarczenie podpisanego wydruku formularza zgłoszeniowego osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w wyznaczonym terminie na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Analiza – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Uwaga: Oferenci, którzy nie wypełnią formularza aplikacyjnego lub nie dostarczą podpisanego wydruku do siedziby ORE nie będą brani pod uwagę w procesie wyboru Wykonawcy – ORE wymaga dopełnienia obu form składania.

Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także raportów, ekspertyz, opracowań itp. przedstawionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wybór Wykonawców:
Zamawiający spośród zgłoszonych kandydatów dokona wyboru Oferty, która uzyska, zgodnie z przedstawionymi kryteriami, najwyższą liczbę punktów. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane Oferentom. Po zakończeniu postępowania Organizator dokona ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Polak, tel. (22) 345 37 41, e-mail: katarzyna.polak@ore.edu.pl

Do pobrania:
Wymagania wobec kandydatów.
  Formularz zgłoszeniowy 

Formularz aplikacyjny on-line

Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa