Poszukujemy ekspertów do prowadzenia szkoleń dla „animatorów” biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia

alt

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do współpracy w przygotowaniu programu oraz prowadzeniu zajęć na spotkaniu konsultacyjnym dla animatorów biorących udział w programie „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 czerwca 2013 r.

 

Ofertę współpracy kierujemy do edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia z kadrą kierowniczą systemu oświaty oraz specjalizujących się w pracy z grupą, znających zasady rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji.
 
Usługa dotyczy tematów/obszarów:
  1. Jak moderować pracę w dużej grupie – zajęcia z radą pedagogiczną.
  2. Skuteczna komunikacja w zespole.
  3. Doskonalenie umiejętności mediacyjnych.
  4. Umiejętności coachingowe w pracy animatora.
 
Odbiorcami usługi będą animatorzy biorący udział w programie „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”.
Usługa polegać będzie na opracowaniu scenariusza zajęć wg programu, przesłanego przez Zamawiającego i przeprowadzeniu zajęć (praca z grupą max. 30-osobową w wymiarze 20 x 45 minut), zgodnie ze scenariuszem.
 
Opis wydarzenia:
W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowany jest program Nowa Rola Placówek Doskonalenia. W ramach programu planowane jest przeprowadzenie 1 spotkania 3-dniowego (praca z grupą max. 30-osobową w wymiarze 20 x 45 minut).
Celem spotkania będzie doskonalenie umiejętności animatorów w wyżej wymienionych obszarach.
 
W trakcie spotkania uczestnicy pracować będą w 4 grupach.
Planowany termin spotkania: 10 – 12 czerwca 2013 – Warszawa
 
Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:
  • współpraca z Zamawiającym podczas przygotowania scenariusza do prowadzenia zajęć,
  • prowadzenie zajęć – 20 godzin dydaktycznych podzielonych na moduły z grupą max. 30-osobową
 
Do składania aplikacji zapraszamy edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia dla pracowników systemu oświaty.
Niezbędne wymagania to:
  1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
  2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, ukończone kursy trenerskie.
  3. Doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu doskonalenia dla kadry kierowniczej oświaty.
  4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach:
Jak moderować pracę w dużej grupie – zajęcia z radą pedagogiczną.
Skuteczna komunikacja w zespole.
Doskonalenie umiejętności mediacyjnych.
Umiejętności coachingowe w pracy animatora – w tym uwzględnienie planowania rozwoju szkoły/ planowanie zmian w szkole.
 
Dodatkowym atutem będzie ukończenie szkolenia dla Szkolnych Organizatorów  Rozwoju Edukacji (SORE)
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza
Nabór trwa do 20 maja 2013 r.
 
Spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy 4 osoby, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi (po jednej osobie do prowadzenia zajęć w każdej grupie). Z każdą z tych osób zostanie podpisana odrębna umowa.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
 Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza w terminie do dnia 20 maja 2013 r. na adres e-mailowy: paulina.mikucka@ore.edu.pl
 
W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu z p. Pauliną Mikucką.
 

 
alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa