Etyka nie tylko dla smyka

Logo projektu Etyka dla smyka
Logo projektu Etyka dla smyka

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym rozpoczął w roku szkolnym 2014/2015 realizację projektu „Etyka nie tylko dla smyka”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Ma on na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowując ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Współczesność niesie ze sobą coraz więcej dylematów aksjologicznych, zatem przygotowanie człowieka do świadomego podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem dla edukacji. W praktyce szkolnej oznacza to, między innymi, włączanie do edukacji zagadnień etycznych – w ramach realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dylematy etyczne często wiążą się z korupcją, dlatego tak ważne jest włączanie do edukacji etycznej zagadnień antykorupcyjnych. W kwietniu 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 przygotowany przez Radę Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych[1]. Do szczególnych zadań Programu wpisano m.in.: realizację edukacji antykorupcyjnej zgodnie z celami i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dokument ten podkreśla raz jeszcze wagę edukacji etycznej w budowaniu społeczeństwa demokratycznego.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego.

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2014 r. Do współpracy zaproszono ekspertów – filozofów i etyków z praktyką nauczycielską, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej. Tak powstał Zespół Koordynatorów Regionalnych, który wspólnie opracował materiały metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W poradniku znajdują się podstawy teoretyczne oraz scenariusze zajęć i ćwiczeń z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej wraz ze wskazówkami metodycznymi.

W pilotażu projektu realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział 222 szkół, 229 liderów szkolnych oraz ponad 1400 nauczycieli.

W grudniu 2016 roku,  dzięki uzyskaniu  środków z rezerwy celowej (decyzja Ministra Edukacji Narodowej DE.WB 3511.1.106.2016 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2016 Budżetu Państwa dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w dziale 801 rozdz.80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”) wydano drukiem 1200 egzemplarzy publikacji  „Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zobowiązał się do:

  1. upowszechnienia publikacji – przekazania 1200 egzemplarzy do regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju, szkół i bibliotek (16 województw)
  2. przeprowadzenia, przez przeszkolonych koordynatorów regionalnych-trenerów oraz liderów projektu, warsztatów metodycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o wypracowane materiały  Poradnika i przykłady dobrych praktyk.

W okresie  od stycznia  do kwietnia  2017 roku  Koordynatorzy regionalni–Trenerzy  i Liderzy projektu z całej Polski (16 województw)  przeprowadzą łącznie 42 warsztaty dla nauczycieli  klas 1-3.

Zachęcam do zapoznania się również z materiałami na platformie szkoleniowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

Informacji udziela: 
Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
e-mail: etyka@ore.edu.pl

Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

[1] Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (M.P z 2014 r. Poz. 299).

Lista koordynatorów regionalnych i szkół pilotażowych wg województw:

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa