Lista organizatorów olimpiad tematycznych (zawodowych) w latach 2010-2011

{module EFS_uczen|rounded}

 

Olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z § 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm) są zwolnieni z etapu pisemnego zawodowego związanych z dziedzinami wiedzy zawodowej.

 

 

Olimpiada
Przedmiot Organizator Adres strony www
Wiedzy o żywieniu i żywności żywność i żywienie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl
Techniki samochodowej technika samochodowa Wydawnictwa Komunikacji i Łączności www.automotoserwis.com.pl/ content/view/752/109/
Wiedzy geodezyjnej i kartograficznej geodezja i kartografia Stowarzyszenie Geodetów Polskich
strona obecnie aktualizowana, www.sgp.geodezja.org.pl
Wiedzy i umiejetności rolniczych rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.owiur.ap.siedlce.pl
Wiedzy technicznej technika Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej www.not.org.pl/not/ index.php? option=com_content& task=view&id=260&Itemid=48
Wiedzy ekonomicznej ekonomia i finanse Polskie Towarzystwo Ekonomiczne www.pte.pl/ 274_informacje_o_biezacej_ edycji_OWE.html
Wiedzy i umiejetności budowlanych budownictwo Politechnika Warszawska www.olimpiadabudowlana.pl/ index.php? option=com_content& view=frontpage&Itemid=1
Wiedzy elektrycznej i elektronicznej elektryka i elektronika Stowarzyszenie Elektryków Polskich http://www.sep.com.pl/
Wiedzy o wynalazczości wynalazczość Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów www.ctiw.pl
Innowacji technicznych innowacje techniczne Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów www.ctiw.pl

 

 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa