Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Poszukujemy 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań oraz opracowania kryteriów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, technicznych oraz graficzno-edytorskich oraz opracowania kryteriów oceny jakości/weryfikacji spełnienia tych wymagań − dla 5 typów e-materiałów dydaktycznych: abstraktów lekcji w języki angielskim z e-podręczników udostępnionych na stronie www.epodreczniki.pl, audiobooków, krótkich filmów do wykorzystania na lekcji, e-materiałów do plastyki i muzyki oraz e-materiałów do przedmiotów artystycznych w szkołach kończących się egzaminem maturalnym; w zakresie 16 przedmiotów (fizyki, […]

Poszukujemy 3 ekspertów do opracowania 3 koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 3 ekspertów do opracowania 3 dzieł będących koncepcjami i założeniami w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych uwzględniające ograniczenia uczniów związane z daną niepełnosprawnością tj. wyboru e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego i określenia niezbędnych dostosowań wynikających ze specyfiki metodyki pracy z uczniami: niewidomymi i niedowidzącymi, niedosłyszącymi i niesłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną,

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji i założeń e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów: fizyki, chemii, matematyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym, kultury antycznej i języka łacińskiego w zakresie rozszerzonym. Przedłużono termin składania ofert do 4 lipca 2016 r. do końca dnia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa