Poszukujemy 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań oraz opracowania kryteriów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, technicznych oraz graficzno-edytorskich oraz opracowania kryteriów oceny jakości/weryfikacji spełnienia tych wymagań − dla 5 typów e-materiałów dydaktycznych: abstraktów lekcji w języki angielskim z e-podręczników udostępnionych na stronie www.epodreczniki.pl, audiobooków, krótkich filmów do wykorzystania na lekcji, e-materiałów do plastyki i muzyki oraz e-materiałów do przedmiotów artystycznych w szkołach kończących się egzaminem maturalnym; w zakresie 16 przedmiotów (fizyki, chemii, przyrody, biologii, geografii, matematyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym, kultury antycznej i języka łacińskiego w zakresie rozszerzonym).

Poszukujemy ekspertów – specjalistów do opracowania dzieł będących poniżej wymienionymi standardami wymagań i oceny jakości e-materiałów dydaktycznych: 

  1. Standard wymagań i kryteria oceny jakości pod względem merytoryczno-dydaktycznym e-materiałów dydaktycznych odnoszący się m.in. do: uniwersalności, poprawności merytorycznej e-materiałów, zgodności z przyjętą koncepcją i założeniami.
  2. Standard wymagań oraz kryteria oceny jakości pod względem funkcjonalnym e-materiałów dydaktycznych odnoszący się do wymagań funkcjonalnych dla każdego z 5 typów opracowywanych e-materiałów, w tym w zakresie: wyszukiwania potrzebnych informacji, multimedialności i interaktywności, wymagane funkcjonalności dla aplikacji mobilnych.
  3. Standard wymagań oraz kryteria oceny dostępności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określający wymogi w zakresie adaptacji e-materiałów uwzględniające ograniczenia ucznia związane z daną niepełnosprawnością (określenie niezbędnych dostosowań wynikających ze specyfika metodyki pracy z daną niepełnosprawnością, w tym m.in. umożliwienie odczytu audio, wizualnego i audiowizualnego).
  4. Standard wymagań oraz kryteria oceny pod względem technicznym e-materiałów dydaktycznych dla każdego z 5 typów opracowywanych e-materiałów, zawierający zestaw minimalnych parametrów technicznych, jakie musi spełniać każdy e-materiał dydaktyczny.
  5. Standard wymagań oraz kryteria oceny pod względem graficzno-edytorskim e-materiałów dydaktycznych określający wymagania wizualne dla każdego z 5 typów opracowywanych e-materiałów (layout).

ZASADY WSPÓŁPRACY

Osoby opracowujące koncepcje i założenia są zobowiązane do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania dzieł, w tym do:

  • kontaktów zdalnych z wyznaczonymi pracownikami ORE: ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem ds. merytorycznych
  • udziału w co najmniej jednym jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych – proponowany termin 8 lipca 2016 r.

TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie dzieła rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dzieło, termin oddania nie później niż 22 sierpnia 2016 r.  

WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 2) dostępnego w wersji Word (załączniki dostępne są po kliknięciu w konkretny standard) i  przesłanie w wersji elektronicznej do dnia 28 czerwca 2016 r. do końca dnia na adres  poczty elektronicznej: angelika.wisniewska@ore.edu.pl.


LOGO wspólne Funduszy Europejskichi Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa