Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap III) – O projekcie

Nazwa projektu

„Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie przykładowych modułowych e-podręczników dla szkoły podstawowej oraz zaktualizowanie i wzbogacenie istniejącej bazy e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego tak, aby treści z podstawy programowej z 2017 r. i 2018 r. zostały wypełnione i były możliwe do zrealizowania za pomocą zasobów udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, samodzielnie przez uczniów, jak i pod kierunkiem nauczyciela.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów kształcenia ogólnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz 6 języków obcych, a także do modułowych i interdyscyplinarnych e-podręczników do 12 przedmiotów kształcenia ogólnego do szkoły podstawowej;
 • beneficjentów konkursowych, którym umożliwi aktualizację 3115 e-materiałów oraz opracowanie wystandaryzowanych 7636 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, z zakresu przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki, przedmiotów artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej oraz języków obcych – uzupełniających e-zasoby wytworzone w ramach PO KL w latach 2013-2015 oraz w ramach PO WER w latach 2016-2018;
 • pracowników systemu oświaty: placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek oświatowych różnego typu, Ministerstwa Edukacji i Nauki, którzy będą korzystali z efektów projektu.

Zadania

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Wdrożenie procedur współpracy z beneficjentami konkursowymi, obejmujące: przeszkolenie wybranych przez MEiN beneficjentów konkursowych, przeprowadzenie konsultacji pomiędzy ekspertami ORE do poszczególnych przedmiotów a przedstawicielami ww. beneficjentów oraz ocena przykładowych wstępnych wersji e-materiałów dydaktycznych.
 2. Opracowanie modułowych i interdyscyplinarnych e-podręczników do szkoły podstawowej, które zgodnie z rekomendacjami z badań ewaluacyjnych i prac analitycznych dotyczących funkcjonalności i wykorzystania e-podręczników udostępnianych w ramach POKL w 2015 r., będą oparte na zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych i będą zawierały zadania o różnym stopniu trudności tak, aby możliwe było dostosowanie ich do potrzeb i możliwości różnych uczniów.
 3. Ocena, odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, opracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursie Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap.
 4. Ocena, odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej e-materiałów do języków obcych, opracowanych w ramach projektów wyłonionych w konkursie Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych.
 5. Odbiór, zintegrowanie i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ostatecznych wersji e-materiałów dydaktycznych opracowanych w II etapie projektu.

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu powstaną:

 • 12 modułowych e-podręczników do 12 przedmiotów kształcenia ogólnego do szkoły podstawowej do II etapu kształcenia;
 • 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów kształcenia ogólnego i edukacji wczesnoszkolnej, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości;
 • 3115 zaktualizowanych e-materiałów dydaktycznych do 11 przedmiotów kształcenia ogólnego i edukacji wczesnoszkolnej, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości;
 • 3474 e-materiałów dydaktycznych do 6 języków obcych nowożytnych, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości;
 • odebrane i udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej – 1  500 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, opracowanych w ramach II etapu projektu, spełniających określone w ramach projektu standardy jakości.

Czas trwania projektu: od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2023 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0010/20

Wartość projektu: 13 322 353,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 11 228 079,45 zł

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa