Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl – o projekcie

Tytuł projektu:

Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest udoskonalenie narzędzia informatycznego dostępnego pod adresem infozawodowe.men.gov.pl, wspierającego rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji.

Główne zadania projektu:

 1. Prace analityczno-rozwojowe, w tym przygotowanie całościowej koncepcji funkcjonalności portalu. Przewiduje się opracowanie analizy biznesowo-systemowej obecnej strony internetowej infozawodowe.men.gov.pl. Prace analityczne będą związane z przeglądem technologicznym dotychczasowej strony, natomiast prace rozwojowe związane będą z ustaleniem koniecznych do wprowadzenia usprawnień programistycznych wynikających z przeglądu oraz z opracowaniem koncepcji docelowego portalu, uwzględniającej niezbędne zmiany merytoryczne i wynikające z nich rozwiązania informatyczne.
 2. Rozbudowa portalu infozawodowe.men.gov.pl, prace testowe i wdrożeniowe, tj. analizowanie, opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań wynikających z zadania 1, czyli opracowanej koncepcji portalu. Zostanie przeprowadzone badanie grupy docelowej, w tym osób z niepełnosprawnościami, dotyczące poziomu zadowolenia oraz ewentualnych uwag do portalu.
 3. Prowadzenie i promocja portalu, tj. administrowanie portalem, aktualizowanie zamieszczonych informacji, zamieszczanie aktualności, materiałów zawodoznawczych, które będą wolne od stereotypów związanych z wyborem zawodu, a także podejmowanie innych czynności związanych z promocją portalu i niezbędnych do sprawnego funkcjonowania strony (administrowanie procesem rejestracji i weryfikacji użytkowników, w tym uczniów, szkół, pracodawców). Prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne upowszechniające portal w środowisku grup docelowych.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Portal infozawodowe.men.gov.pl będzie skierowany do następujących grup docelowych:

 • wychowankowie przedszkoli;
 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 • nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele kształcenia zawodowego realizujący doradztwo zawodowe w szkołach na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • kadra zarządzająca szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe – przy dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
 • doradcy zawodowi pracujący z uczniami lub osobami dorosłymi;
 • członkowie sieci wsparcia doradztwa zawodowego, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym;
 • rodzice uczniów lub ich opiekunowie – jako partnerzy w wyborach edukacyjno-zawodowych dziecka;
 • osoby dorosłe zainteresowane dalszym kształceniem, przekwalifikowaniem się lub zmianą kwalifikacji zawodowych;
 • młodzież i dorośli zainteresowani kształceniem się w formach pozaszkolnych;
 • urzędy pracy i pracownicy innych instytucji państwowych – w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną szkolnictwa branżowego;
 • pracodawcy w celu zapoznania się z systemem edukacji, nawiązania współpracy ze szkołami oraz przedstawiania swojej oferty zatrudnienia.

Rezultaty projektu:

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to: ogólnodostępne, kompleksowe, powszechnie rozpoznawalne, spójne i interaktywne źródło informacji o zawodach i kształceniu zawodowym, wspierające rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwo zawodowe dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji, dostępne jako portal infozawodowe.men.gov.pl.

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2023 r. do 30 września 2027 r.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0012/23

Wartość projektu: 7 500 000,00 zł

w tym: wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 189 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet FERS.01.00, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji

Partner w projekcie:

Centrum Informatyczne Edukacji

#FunduszeEuropejskie

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa