Bateria testów TROS-KA 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji przekazuje specjalistom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dwie publikacje, w których znajduje się zestaw materiałów dotyczących narzędzia diagnostycznego TROS-KA 1.

Monografia – Ocena funkcjonalna rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – zawiera narzędzia wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi procedury korzystania z nich, m.in. w odniesieniu do potencjalnych trudności uczniów w zakresie percepcji lub rozumienia tekstu. Narzędzia umożliwiają prowadzenie procesu oceny funkcjonalnej również w grupie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów.

Podręcznik – Ocena kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały postdiagnostyczne dla skal TROS – zawiera opis metodyczny oraz 40 scenariuszy przystosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, szczególnie tych z dysfunkcją wzroku lub słuchu oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i afazją. Scenariusze przeznaczone są dla  uczniów w średnim wieku szkolnym, czyli mających 9–13 lat.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa